Nedeľa 23. jún 2024
Neurologická ambulancia II

Neurologická ambulancia

Kód výkonu

Názov výkonu

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

NEU001/1

Posudok  špecialistu o pracovnej spôsobilosti pred nástupom do zamestnania, na vlastnú žiadosť pacienta

20,00

0,00

20,00

NEU002/1

Príplatok za ošetrenie  vyžiadané pacientom v ambulancii mimo ordinačných hodín po dohovore s lekárom ambulancie

50,00

0,00

50,00

NEU004/1

Odber krvi na alkohol, vrátane vyšetrenia a administratívy (na žiadosť pacienta, zamestnávateľa)

12,00

0,00

12,00

NEU005/1

Odber biologického materiálu na žiadosť  pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca (bez ceny vlastného vyšetrenia )

10,00

0,00

10,00

Podľa kódu z číselníka výkonov

Iné zdravotné výkony v špecializovanej ambulancii pre iný ako zdravotný účel, výkon ohodnotený bodmi podľa katalógu zdravotných výkonov, cena za 1 bod

0,05

0,00

0,05

Podľa kódu z číselníka výkonov

Preddavok pre diagnostický výkon na RTG pracovisku a hematologicko - biochemickom laboratóriu, na vlastnú žiadosť pacienta, samoplatca, ohodnotené počtom bodov výkonu z katalógu zdravotných výkonov, 1 bod

0,05

0,00

0,05

NEU006/1

Preddavok na vyšetrenie biologického materiálu, samoplatca, 1 vyšetrenie

15,00

0,00

15,00

 

Vypracovanie posudkov

Kód výkonu

Názov výkonu

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

POS001/1

Potvrdenie o zdravotnom stave pred využitím leteckej prepravy

10,00

0,00

10,00

POS002/1

Lekárska správa pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podľa  zákona 448/2008 Z. z.

15,00

0,00

15,00

POS003/90

Posudok o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia

5,83

1,17

7,00

POS004/90

Komplexné lekárske vyšetrenie vrátane vystavenia správy pre potrebu komerčnej poisťovne

20,83

4,17

25,00

POS005/90

Vystavenie potvrdenia na žiadosť  pacienta/ klienta pre ďalšie nešpecifikované účely

8,33

1,67

10,00

POS006/90

Vystavenie posudku na žiadosť pacienta/ klienta pre právne  účely

16,66

3,34

20,00

POS007/1

Vystavenie potvrdenia pred účasťou na športovom podujatí

10,00

0,00

10,00

POS008/90

Lekárska správa pre úrazové poistenie (komerčná poisťovňa)

5,83

1,17

7,00

 

Administratívne poplatky

Kód výkonu

Názov výkonu

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

PR001/1

Vystavenie kópie lekárskej správy na žiadosť pacienta  (originál je súčasťou zdravotného výkonu)

1,00

0,00

1,00

PR002/1

Vystavenie kópie lekárskeho tlačiva pri strate, poškodení ( PN, preukaz, poukaz, recept) (originál je súčasťou zdravotného výkonu)

10,00

0,00

10,00

PR003/1

Zhotovenie kópie zdrav.  dokumentácie za každú stranu kópie formátu  A4

2,00

0,00

2,00

PR004/1

Vyhľadanie  zdravotnej dokumentácie pacienta, uloženej v archíve v príslušnom roku

10,00

0,00

10,00

PR005/90

Vyhľadania a vystavenie výpisu/ kópie z archívu oddelenia PaM

8,33

1,67

10,00

PR006/1

Komunikácia s klientom v cudzom jazyku

25,00

0,00

25,00

PR007/1

Príplatok za vystavenie dokumentácie v  niektorom  z cudzích jazykov na žiadosť pacienta/klienta

50,00

0,00

50,00

PR008/90

Vyhotovenie iných  fotokópií - sadzba za 1 stranu formátu A 3

0,50

0,10

0,60

PR009/90

Vyhotovenie iných  fotokópií - sadzba za 1 stranu formátu A 4

0,42

0,08

0,50

PR010/1

Pokuta za nenahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne, za každý mesiac od začiatku zmeny

4,00

0,00

4,00

PR011/90

Príplatok za expresné vybavenie administratívneho úkonu pri posudkoch (do 24 hodín)

8,33

1,67

10,00

PR012/1

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta

16,67

3,33

20,00

PR013/1

Znovu založenie zdravotnej karty dispenzarizovaného pacienta pri strate zdravotnej dokumentácie pacientom

20,83

4,17

25,00

PR014/1

Poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Výkon na vlastnú žiadosť pacienta

10,00

0,00

10,00

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Neurologická ambulancia II
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: (02) 578 87-237
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/