Pondelok 11. december 2023

Hospitalita - Naša základná hodnota a naše poslanie

Slovo "Hospitalita" sa rovnako ako naše slovo "špitál" (z "Hospital") odvodzuje z latinského "hospitalitas" (pohostinnosť, lat. hospitium: pohostinný dom, prijatie hosťa).

Hospitalita v zmysle ako ho my vnímame znamená vykonávať poslanie rehole - jej apoštolát voči chorým, starým, postihnutým a v spoločnosti znevýhodneným ľuďom, ktorý sa stále prednostne vykonáva  v nemocniciach. (prijímanie pacientov ako hostí)
Hospitalita zodpovedá spiritualite (charizme) rehole. 

 

Je zdôvodnená v : 

 • zjaveniach a Svätom Písme,
 • tradíciách,
 • Generálnych stanovách a Konštitúciách rehole,
 • výrokoch cirkvi a Generálneho vedenia v Ríme,
 • zvlášť v tých výrokoch, ktoré sa vzťahujú na pôsobenie milosrdnej lásky k blížnemu,  na poskytovanie pomoci chorým, postihnutým, starým a znevýhodneným. 


Hospitalita v dejináchV dobe antiky patrila pohostinnosť k najvznešenejším cnostiam. Nehľadiac na osobu, dom sa otváral každému cudzincovi, lebo ten bol pod ochranou Boha. Spoločné stolovanie je znakom priazne a povinnosti chrániť cudzinca. V Starom Zákone je hospitalita vyjadrením postoja Izraela k cudzincom. Je vďačnou odpoveďou na skutočnosť, že Jahve vyslobodil svoj ľud z Egypta. V neskorom židovstve patrí k vysoko ceneným "dobrým skutkom" alebo "skutkom lásky", ku ktorým patrí zaodiatie nahých a nasýtenie hladujúcich.

 

 

Hospitalita teologicky Rozumie sa tým také pôsobenie Ducha Svätého na človeka, že sa tento rozhodne slúžiť chorým a nevládnym ľuďom. Prakticky je to spoluúčasť na milosrdnej láske nebeského otca k najslabším, ktorým sa podľa Ježišovho vzoru sprítomňuje spása a ohlasuje Božie kráľovstvo.

 

Hospitalita v kresťanskej cirkvi
Ježišovo dielo spásy je v Biblii často vyjadrované obrazom pozvania. Ježiš, prebývajúci medzi ľuďmi, pozýva nás ako hostiteľ k svojmu stolu. Je  hosťom na Zemi a Pán hostí, ale zároveň aj  samotným pohostením. 
Prijatý hosť sa stáva nielen blížnym, ale v hosťovi je istým spôsobom prítomný Kristus. V hosťovi sa prijíma alebo odmieta Ježiš a v ňom Otec, ktorý ho posiela.

V starokresťanskej obci je hospitalita výrazom kresťanského bratstva.

 

Hospitalita spočíva na trojitom koreni kresťanského bytia 

 • na hlásaní Evanjelia,
 • na oslave viery v bohoslužbe,
 • na praktizovaní viery v každodennej službe. 


Hospitalita je zameraná na tri druhy poskytovania pomoci 

 • Uspokojenie základných potrieb človeka (jedlo, šatstvo, atď.),
 • Zmierňovanie psychosociálnych a existenčných nedostatkov (choroba, atď.),
 • Zmierňovanie spoločenských nedostatkov (nezamestnanosť, prenasledovanie, atď.). 

 

Formy núdze sa prelínajú a vzájomne sa podmieňujú. Hospitalita je teda odpoveďou pre človeka z celostného hľadiska v zmysle kresťanskej viery. Hospitalita je kompletná starostlivosť Boha o človeka,  pretože Boh sa v Ježišovi stal človekom.

V Biblii Mt 25, 36 (Bol som chorý, vy ste ma navštívili.) ... (Čo ste urobili pre svojho blížneho, to ste urobili pre mňa.) sa Boh stotožňuje s ľuďmi. 

Tam kde je v hre človek, tam je dotknutý i Boh.  

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/