Pondelok 29. máj 2023

Z rehoľných prameňov a dokumentov

Na tomto mieste vám prinášame niektoré dôležité body týkajúce sa charizmy a spirituality Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha – milosrdných bratov, tak, ako ich pripomínajú Generálne stanovy rehole a jej Konštitúcie. Cez ne možno lepšie porozumieť tomu, čím rehoľa a spolupracovníci jej diel žijú.

 

Hospitalita podľa vzoru nášho zakladateľa

 

Naše spoločenstvo bolo cirkvou uznané ako rehoľa bratov pre službu chorým a núdznym. Vzniklo v druhej polovici 16. storočia v Granade, v Španielsku, ako pokračovanie charitatívnej činnosti svätého Jána z Boha, ktorý sa narodil  v Montemor-o-Novo (Portugalsko) a zomrel v Granade 8. marca 1550.

 

Hospitalita je pôvodnou a centrálnou hodnotou rehole. Z nej sú odvodené
naše ostatné hodnoty, uvádzané v Generálnych stanovách a Charte hospitality.Sľubom hospitality prijímame Kristovo poslanie slúžiť chorým a odkázaným na pomoc v poslušnosti voči našim predstaveným a až do ohrozenia vlastného života, sme povolaní k tomu, aby sme chorým a núdznym priblížili Cirkev. Pri tom sme ochotní prijať akékoľvek utrpenie v duchu nášho zakladateľa. Hospitalita vyžaduje, aby sme osobám a skupinám umožnili účasť na duchovných dobrách rehole.

Hospitalita podľa vzoru svätého Jána z Boha má presahovať prostredie, v ktorom sú len bratia, viazaní rehoľnými sľubmi. Preto sa snažíme podporovať vnímanie rehole ako „Hospitálskej rodiny svätého Jána z Boha“. V tomto zmysle prijímame ako vítaný dar ducha v našich časoch možnosť podeliť sa o našu charizmu, spiritualitu a poslanie so spolupracovníkmi a oceňujeme ich kvality a talenty.  Rehoľa sa od svojich počiatkov spoliehala aj na pomoc spolupracovníkov, ktorí  sa zúčastňujú na jej aktivitách a apoštolských dielach a plnia ich cieľ a poslanie.

V reholi rozlišujeme  rôzne kategórie spolupracovníkov:

  1. Zamestnanci. Ide o osoby, ktoré svoju schopnosť slúžiť blížnemu realizujú v apoštolských dielach rehole na pracovnú zmluvu.
  2. V čestnej funkcii. Ide o osoby, ktoré časť svojho života a svojho času veľkoryso a nezištne dali do služieb rehole a jej diel.
  3. Dobrodinci. Ide o osoby, ktoré rehoľu podporujú finančne, materiálne
    a/ alebo duchovne.
  4. Ostatné osoby, ktoré sa v súlade so stanovami rehole rôznymi spôsobmi pripájajú k reholi.

 

Spolupracovníci sa môžu podieľať na charizme, spiritualite a poslaní rehole
na jednej alebo na viacerých z troch nasledujúcich úrovní:

  • Prostredníctvom vlastnej dobre vykonávanej profesionálnej práce;
  • Vlastným zapojením sa do poslania rehole, motivovaným ľudskými hodnotami a/alebo ich náboženským presvedčením;
  • Skrze angažovanosť, vychádzajúcu z katolíckej viery.

 

Štýl a formy nášho apoštolátu

 

Naše apoštolské diela sú konfesionálne centrá Katolíckej cirkvi a tak
sa aj definujú. To  nás osobitným spôsobom zaväzuje k tomu, aby sme v Cirkvi
a spoločnosti dodržiavali a obhajovali princípy Evanjelia, sociálneho učenia Cirkvi ako aj ustanovenia z oblasti ľudských práv. Naše apoštolské diela rešpektujú a obhajujú tieto princípy a sú zároveň otvorené pre ekumenickú a medzináboženskú spoluprácu.

 V našich apoštolských dielach podporujeme zriaďovanie etických komisií v súlade s kritériami stanovenými v Charte hospitality rehole.

 

Základné princípy, ktoré charakterizujú naše apoštolské diela, sú nasledovné:

 

-  v centre nášho záujmu je človek, o ktorého sa staráme;

‑ zasadzujeme sa za práva chorého a na pomoc odkázaného človeka, a máme na zreteli jeho ľudskú dôstojnosť;

‑ zasadzujeme sa za ochranu a podporu ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť;

‑ dbáme na právo chorého človeka a všetkých, o ktorých sa staráme, aby boli primeraným spôsobom informovaní o svojom stave resp. o svojej situácii;

- podporujeme celostnú starostlivosť, ktorá je postavená na tímovej práci a na zdravej rovnováhe medzi technikou a humanizáciou v terapeutických procesoch;

- rešpektujeme a podporujeme etické princípy Katolíckej cirkvi;

- za podstatný prvok starostlivosti považujeme duchovnú a náboženskú dimenziu a tak ponúkame liečbu i spásu, rešpektujúc zároveň iné náboženské presvedčenie či životný štýl;

- obhajujeme právo na dôstojné zomieranie, pričom sme tiež pozorní a úctiví
voči spravodlivým želaniam tých, čo sú na prahu smrti;

- venujeme osobitnú starostlivosť výberu, vzdelávaniu a sprevádzaniu personálu
vo všetkých našich apoštolských dielach; pritom dbáme nielen na ich odborné vzdelanie
a kompetencie, ale rovnako na ich citlivosť pre ľudské hodnoty a práva človeka;

‑ dodržiavame požiadavku zachovať služobné tajomstvo a požadujeme

to aj od všetkých, ktorí prichádzajú do styku s chorým a odkázaným na pomoc;

- vážime si a podporujeme kvality a schopnosti našich spolupracovníkov
a podnecujeme ich, aby sa aktívne podieľali na poslaní rehole.
Podľa ich schopností a oblasti, v ktorej pôsobia ich zapájame do rozhodovacích procesov
v našich apoštolských dielach;

‑ rešpektujeme slobodu svedomia osôb, o ktoré sa staráme a slobodu svedomia našich spolupracovníkov; vyžadujeme však, aby rešpektovali identitu našich apoštolských diel;

‑ vyhýbame sa akejkoľvek snahe o zisk, zachovávame a tiež požadujeme zachovávanie pravidiel spravodlivého hospodárenia a odmeňovania.

 

Univerzálny charakter Cirkvi nás vedie k tomu, aby sme sa čo najlepšie zasadzovali za zlepšenie životných podmienok chorých a núdznych vo všetkých častiach sveta. Naďalej sa preto staráme o miesta, kde je naša rehoľa prítomná  už dlhé roky, a popritom sme otvorení pre nové výzvy. S misionárskym duchom a horlivosťou tu odovzdávame charizmu hospitality v zhode s miestnymi cirkvami, rešpektujúc pritom miestnu kultúru a zvyky.

 

Pastorácia v zdravotníctve a sociálna pastorácia

 

Pri sprevádzaní chorých a odkázaných na pomoc sa s nimi delíme o ľudské 

a duchovné hodnoty, ktoré sú súčasťou nášho života. Týmto spôsobom, naším svedectvom slova a nášho života, máme účasť na pastorácii v zdravotníctve a na sociálnej pastorácii, nasledujúc Ježiša Krista a rešpektujúc slobodu jednotlivca, jeho vierovyznania a jeho hodnoty. Adresátmi našej duchovnej starostlivosti sú ľudia, o ktorých sa v našich apoštolských dielach staráme, ich rodiny a spolupracovníci.

 

Formácia k  hospitálskemu životu

 

Formácia v reholi sa uskutočňuje s Konštitúciami a smernicami Cirkvi  tak, aby sa vo všetkých provinciách, viceprovinciách, generálnych delegatúrach a provinčných delegatúrach s ohľadom na ich špecifické danosti uplatňovali základné princípy, kritériá a ciele formačného plánu Milosrdných bratov. Formácia v reholi má dve hlavné časti: úvodná formácia a trvalá formácia. Úvodná formácia je obdobie od rozlišovania povolania kandidáta po definitívne rozhodnutie nasledovať Krista v reholi zložením večných sľubov. V tomto čase 

sa  postupne a organicky uskutočňujú etapy formačného procesu našej rehole: prednoviciát, ktorý sa skladá z pastorácie povolania a postulantátu, noviciát
a školastikát. Trvalá formácia – požiadavka  hlboko spätá s krstom a rehoľnou vysviackou – osobitným spôsobom vplýva na obdobie po zložení večných sľubov a uskutočňuje
sa po celý život. Má osobný i  komunitný charakter a  realizuje sa na podnet predstavených prostredníctvom konkrétnych a špecifických iniciatív,
aby napomáhala zachovávať vernosť reholi a jej identitu.

Komunity a apoštolské diela

Pri zakladaní nových komunít a apoštolských diel treba mať predovšetkým na zreteli špecifické požiadavky našej charizmy; brať do úvahy najnaliehavejšie potreby jednotlivých regiónov, užitočnosť našej prítomnosti v miestnej cirkvi a tiež názor bratov z danej provincie. Pri uskutočňovaní našej charizmy sa tiež usilujeme  spolupracovať s inými subjektmi, ktoré pracujú v našom duchu.

 

Správa časných majetkov

 

Správa časných majetkov rehole, provincie, domov, či sú to už komunity alebo apoštolské diela, sa uskutočňuje s veľkou starostlivosťou podľa predpisov všeobecného práva Cirkvi, vlastného práva a civilného práva. Sme si vedomí toho, že takéto statky sú darom od Pána, ktorý potrebujeme pre náš život a naše poslanie a že ich spravovaním musíme napomáhať, chrániť a zjavovať chudobu vlastnú našej reholi.

 

Vernosť povolaniu

 

Naše slobodné zasvätenie Bohu, predovšetkým zložením večných sľubov, predpokladá záväzok a odhodlanú vôľu vytrvať v prijatom povolaní napriek možným ťažkostiam, ktoré môžu vyplývať z vlastnej slabosti[1] alebo z vonkajšieho prostredia.

Sme si vedomí, že nášmu hospitálskemu povolaniu môžeme zostať verní
v miere, v akej prijmeme do nášho života pravého ducha Generálnych stanov rehole, postavených na Konštitúciách.

Preto si všetky spoločenstvá určujú vo svojom poriadku komunitného života osobitné časy, ktoré venujú v duchu viery a modlitby štúdiu a prehĺbeniu textov Reguly sv. Augustína, Konštitúcií a Generálnych stanov.

 

Pohľad na komunitu milosrdných bratov z celej provincie v našom kostole počas slávnosti kňazskej vysviacky brata Richarda
Provinciál Joachim -vľavo- so spolubratom
Vzácna momentka z vysviacky - brat Richard a brat Petrus
Brat Barnabáš
Brat -prior Martin a brat Lukáš z Moravy
Brat Richard a sestry z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa
Bratia pospolu
Momentka -bratia pri rozhovore pred sakristiou

- ae-

Foto: archív rehole

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/