Štvrtok 6. máj 2021
Všeobecný lekár pre deti a dorast

Ambulancia deti a dorast všeobecného lekára - praktického lekára pre deti a dorast

Kód výkonu

Názov výkonu

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

PLDD01/90

Posudok pre účely  vedenia motorového vozidla

16,66

3,34

20,00

PLDD02/90

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom do predškolského zariadenia

3,33

0,67

4,00

PLDD03/90

Každé ďalšie  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom do predškolského zariadenia v tom istom roku

1,67

0,33

2,00

PLDD04/90

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  pred nástupom na SŠ, VŠ

4,17

0,83

5,00

PLDD05/1

Každé ďalšie  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na SŠ, VŠ v tom istom roku

1,67

0,33

2,00

PLDD06/90

Potvrdenie do školy v prírode, tábor, kurz plávania pre dojčatá, brigáda, šport, tanec a iné.

3,33

0,67

4,00

PLDD07/1

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na žiadosť pacienta/zákonného zástupcu pre komerčné poisťovne

16,67

3,33

20,00

PLDD08/1

Vyšetrenie a/alebo posudok na administratívne účely na vlastnú žiadosť (sociálne, súd, poistenie v zahraničí, štúdium v zahraničí)

8,33

1,67

10,00

PLDD09/1

Vystavenie zdravotného preukazu

8,33

1,67

10,00

PLDD10/1

Vystavenie duplikátu očkovacieho preukazu (strata, znehodnotenie)

4,17

0,83

5,00

PLDD11/1

Vystavenie náhradných tlačív – výmenný lístok, recept, OČR pri strate, storno OČR

4,17

0,83

5,00

PLDD12/1

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta/ zákonného zástupcu

16,67

3,33

20,00

PLDD13/1

Poplatok za omeškanie nahlásenia zmeny poisťovne za každý začatý mesiac

4,00

0,00

4,00

PLDD14/1

Potvrdenie o návšteve lekára, ak bolo vykonané v inom zdravotníckom zariadení

1,67

0,33

2,00

PLDD15/1

Vyhotovenie fotokópií zo zdravotnej dokumentácie za každú stranu A4

0,83

0,17

1,00

PLDD16/1

Nepovinné očkovanie, očkovanie na vlastnú žiadosť (bez očkovacej látky)

4,00

0,00

4,00

PLDD17/1

CRP u nekapitovaného pacienta, pacienta bez poistenia a na žiadosť zákonného zástupcu

7,00

0,00

7,00

PLDD18/1

Vyšetrenie streptokokového testu na počkanie

6,00

0,00

6,00

PLDD19/1

Vyšetrenie krvnej skupiny na vlastnú žiadosť

15,00

0,00

15,00

PLDD20/1

Vyšetrenie pacienta bez poistenia

30,00

0,00

30,00

PLDD21/1

Kontrolné vyšetrenie pacienta bez poistenia

15,00

0,00

15,00

PLDD22/1

Vyšetrenie nekapitovaného pacienta na vlastnú žiadosť

20,00

0,00

20,00

PLDD23/1

Kontrolné vyšetrenie nekapitovaného pacienta na vlastnú žiadosť

10,00

0,00

10,00

 

Vypracovanie posudkov

Kód výkonu

Názov výkonu

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

POS001/1

Potvrdenie o zdravotnom stave pred využitím leteckej prepravy

10,00

0,00

10,00

POS002/1

Lekárska správa pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podľa  zákona 448/2008 Z. z.

15,00

0,00

15,00

POS003/90

Posudok o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia

5,83

1,17

7,00

POS004/90

Komplexné lekárske vyšetrenie vrátane vystavenia správy pre potrebu komerčnej poisťovne

20,83

4,17

25,00

POS005/90

Vystavenie potvrdenia na žiadosť  pacienta/ klienta pre ďalšie nešpecifikované účely

8,33

1,67

10,00

POS006/90

Vystavenie posudku na žiadosť pacienta/ klienta pre právne  účely

16,66

3,34

20,00

POS007/1

Vystavenie potvrdenia pred účasťou na športovom podujatí

10,00

0,00

10,00

POS008/90

Lekárska správa pre úrazové poistenie (komerčná poisťovňa)

5,83

1,17

7,00

 

Administratívne poplatky

Kód výkonu

Názov výkonu

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

PR001/1

Vystavenie kópie lekárskej správy na žiadosť pacienta  (originál je súčasťou zdravotného výkonu)

1,00

0,00

1,00

PR002/1

Vystavenie kópie lekárskeho tlačiva pri strate, poškodení ( PN, preukaz, poukaz, recept) (originál je súčasťou zdravotného výkonu)

5,00

0,00

5,00

PR003/1

Zhotovenie kópie zdrav.  dokumentácie za každú stranu kópie formátu  A4

1,00

0,00

1,00

PR004/1

Vyhľadanie  zdravotnej dokumentácie pacienta, uloženej v archíve v príslušnom roku

10,00

0,00

10,00

PR005/90

Vyhľadania a vystavenie výpisu/ kópie z archívu oddelenia PaM

8,33

1,67

10,00

PR006/1

Komunikácia s klientom v cudzom jazyku

25,00

0,00

25,00

PR007/1

Príplatok za vystavenie dokumentácie v  niektorom  z cudzích jazykov na žiadosť pacienta/klienta

20,00

0,00

20,00

PR008/90

Vyhotovenie iných  fotokópií - sadzba za 1 stranu formátu A 3

0,50

0,10

0,60

PR009/90

Vyhotovenie iných  fotokópií - sadzba za 1 stranu formátu A 4

0,42

0,08

0,50

PR010/1

Pokuta za nenahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne, za každý mesiac od začiatku zmeny

4,00

0,00

4,00

PR011/90

Príplatok za expresné vybavenie administratívneho úkonu pri posudkoch (do 24 hodín)

8,33

1,67

10,00

PR012/1

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta

20,00

0,00

20,00

PR013/1

Znovu založenie zdravotnej karty dispenzarizovaného pacienta pri strate zdravotnej dokumentácie pacientom

20,83

4,17

25,00

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Všeobecný lekár pre deti a dorast
Zdravotno-relaxačné centrum
Lipnická 3153
900 42 Dunajská Lužná
Telefón: 0903 428901
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/