Štvrtok 23. máj 2024

Povolanie a formácia

V dnešnom svete mnohorakých obrazov a tvárí kultúr nás zjednocuje náš Pán Ježiš Kristus. Nie je ľahké ani jednoduché počuť jeho volanie a byť ochotný plniť jeho vôľu. Nakoniec ani samotné rozhodnutie žiť zasvätený život, neprichádza zo dňa na deň. Život milosrdného brata je povolaním obohateným o službu v zmysle kresťanskej starostlivosti o chorých a tých, ktorí potrebujú pomoc v rôznych situáciách. Komunitný život je vyplnený modlitbou a prácou. 

 

Milosrdní bratia žijú v malých spoločenstvách vo svojich zariadeniach. Životom v bratskom spoločenstve v organizovanom dennom poriadku sa môžu celou svojou silou venovať službe ľuďom v núdzi.

Zariadenia Rehole Milosrdných bratov sú rešpektovanými a kvalifikovanými zdravotnými a sociálnymi inštitúciami v celom svete. Rehoľa sa v nemocniciach a ostatných zariadeniach sústavne snaží držať krok s najnovšími poznatkami výskumu a techniky.

 

Nie je život v reholi nudný? 

Pre Milosrdných bratov je život rovnako pestrý, ako pre ostatných ľudí. Idú za svojím povolaním, aby zrealizovali úlohu svojho poslania. Popri práci majú čas aj na odborné a duchovné vzdelávanie, ale aj čas na stíšenie sa, rekreáciu a rôzne iné aktivity.

 

V akých povolaniach pracujú Milosrdní bratia?
Všetci Milosrdní bratia vykonávajú určité povolanie v zdravotníckej alebo sociálnej oblasti. Existuje možnosť vyštudovať medicínu,  teológiu, farmáciu, zdravotné ošetrovateľstvo, ošetrovateľskú pedagogiku alebo zdravotnícky manažment. Rozširovanie vzdelania patrí k dôležitým úlohám rehole.

 

Ako sa stať Milosrdným bratom?
Pre všetkých záujemcov existuje možnosť spoznať život v kláštore na krátky čas. V tomto období sa záujemca môže oboznámiť s prácou a životom Milosrdných bratov priamo v konvente. Spolubratom Milosrdných bratov sa môže stať každý slobodný muž, ktorý hľadá čistú radosť a vyplnenie života službou v zdravotníckej alebo sociálnej oblasti a súčasne v službách Bohu. 

 

Kandidatúra

Záujemca o rehoľný život žije a pracuje v komunite bratov v Bratislave. Spoznáva svoje poslanie slúžiť Bohu v Hospitálskej reholi. Učí sa nemčinu, aby mohol ísť do postulantátu, ktorý je v Rakúsku.

 

Postulantát

Pred prijatím do rehole žije postulant šesť mesiacov s bratmi. Postulanti nosia civilné oblečenie, ale zúčastňujú sa na všetkých aktivitách rehole.

 

Noviciát

Noviciát je interprovinciálny: postulanti z Bavorskej, slovenskej, maďarskej provincie sa spoločne pripravujú na povolanie. Dvojročný noviciát sa začína obliečkou, pri ktorej postulant dostane rehoľné rúcho. Noviciát je časom skúšky. V tomto čase si musí každý uchádzač o rehoľu vyjasniť, či to s povolaním Milosrdného brata myslí vážne. Unáhlené rozhodnutie alebo útek zo všedného dňa nemajú byť motívom vstupu. Iba silné osobnosti sú súce pre úlohu rehoľníka v čase, v ktorom klesá počet povolaných. Počas noviciátu sú muži uvedení do svojho nového spôsobu života. V prvom roku je ťažiskom teoreticko- duchovná príprava, ktorou sú vedení k prehĺbeniu života vo viere a modlitbe. Do tohto obdobia spadá aj prvé pracovné nasadenie v nemocnici v Grazi – Eggenbergu. V druhom roku noviciátu bratia absolvujú prax v zariadeniach Rakúskej provincie, aby sa zoznámili s rôznymi formami apoštolátu (úlohy poslania). Dôraz sa kladie aj na športové aktivity, ale ani kultúrny život nie je ukrátený. V rámci vzdelávania sa konajú vzdelávacie týždne k určitým tematickým okruhom, jeden z nich sa koná v dome generálnej kúrie v Ríme. Novici trávia dovolenku v prvom roku spoločne, v druhom roku môžu stráviť dovolenku u svojich  blízkych. Na posledné dva mesiace noviciátu sa novici vrátia do Eggenbergu a pripravujú sa na zloženie sľubov.

 

Dočasné (jednoduché) sľuby

V rámci slávnosti novic sľubuje Bohu pred provinciálnym predstaveným a spolubratmi a spolupracovníkmi domu dobrovoľnú chudobu, čistotu, poslušnosť a hospitalitu. Týmto sa viaže na rehoľu predbežne na jeden rok, sľuby sa každý rok obnovujú 3-9 rokov.

 

Školastikát

Školastikát trávia rehoľníci v nemeckom Regensburgu. Tam sa naučia zdravotnému, sociálnemu alebo inému povolaniu a každý rok nanovo obnovujú rehoľné sľuby.

 

Večné sľuby

S večnými sľubmi, ktoré sú na konci školastikátu, sa rehoľník celoživotne viaže na rehoľu Milosrdných bratov. Stáva sa právoplatným členom rehoľnej rodiny  s právom zastávať ju v rôznych funkciách a poslaniach.

 

Podmienky prijatia do rehole

- láska a pripravenosť na službu blížnemu

- dobrý telesný a psychický zdravotný stav

- bezúhonnosť

- rímsko-katolícke vierovyznanie

- dovŕšenie 18. roku života

- odporúčanie miestneho kňaza

 

Bývalý generálny predstavený Donatus Forkan počas návštevy v bratislavskej nemocici milosrdných bratov
Rehoľný brat Barnabáš pri modlitbe
Zo života bratov v Rakúsku

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/