Monday 6. April 2020

Postrehy a zdieľania zo stretnutí spoločenstva Angulo

Na pôde refektára rehole Milosrdných bratov sa konalo v poradí už druhé a tretie stretnutie spoločenstva „Angulo“, ktoré sa sformovalo začiatkom tohto roka a na ktorom sa zišli dobrovoľníci, priatelia a spolupracovníci Rodiny sv. Jána z Boha.

Rehoľa Milosrdných bratov sa aj takouto formou snaží ponúknuť záujemcom účasť na jej duchovných dobrách. (Názov „Angulo“ je odvodený od mena jedného z prvých a najvernejších spolupracovníkov sv. Jána z Boha. ) Na druhom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 12. februára t.r. , jeho účastníci viac rozobrali tému samotnej podstaty spoločenstva a poslania „Angula.“V porovnaní s prvým stretnutím prišli aj noví záujemcovia, ktorí nepracujú v nemocnici Milosrdných bratov, ale prejavili záujem šíriť myšlienky sv. Jána z Boha vo svojom okolí. Na stretnutí sa hovorilo aj o tom, čo vystihuje pojem dobrovoľníctvo. Tretie stretnutie spoločenstva Angulo sa konalo 11. marca t.r. V jeho úvode sa prítomní kyticou kvetov a príhovorom Darinky Mikulovej najprv poďakovali Milosrdným bratom za ich službu a vedenie nemocnice a Domova sv. Jána z Boha pri príležitosti sviatku ich zakladateľa – sv. Jána z Boha (liturgická spomienka sa každoročne slávi 8. marca t.r.) Námestníčka nemocnice Milosrdných bratov pre ekonomiku ing. Ingrid Slezáková potom prišla s podnetom mobilného darcovstva krvi z hľadiska akútnej potreby nemocnice. Brat Richard Jombík O.H. , ktorý je vedúcim spoločenstva Angulo, vyzval k potrebe sprevádzania zomierajúcich počas nočných služieb v nemocnici, o čo prejavilo záujem dve prítomné dobrovoľníčky: Janka a Eva. Pán Ondrej poinformoval o jeho „dotykoch“ s ľuďmi s vážnym ochorením. Prior komunity bratov brat Ján Karlík O.H. hovoril o potrebe modliť sa za spoločenstvo a chorých, modlitbu prirovnal k symbolickému stavaniu mostov. Dobrovoľníčka Janka sa podelila o skúsenosť duchovnej pomoci priateľke, ktorú nečakane prekvapila skorá smrť 62-ročného otca v dôsledku vážnej choroby. Zdôraznila nutnosť viac spropagovať dobrovoľnícku službu medzi pacientmi v nemocnici. Námestníčka nemocnice pre ošetrovateľstvo PhDr. Marta Gažiová poskytla viac informácií o dobrovoľníkoch a objasnila, čo znamená sprevádzanie v praxi. Hovorila aj o odlišných potrebách pacientov, ktorí sú dlhšie a ktorí naopak kratšie hospitalizovaní. Pani Darinka, ktorá v nemocnici Milosrdných bratov pracuje niekoľko rokov pripojila svoju cennú skúsenosť z prijímania pacientov-resp. prvého kontaktu s nimi po ich návšteve nemocnice, kde im vľúdny prístup pomáha sprostredkovať jednu zo základných hodnôt Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha a tou je hospitalita – čiže pohostinná láska voči blížnym. Ďalšie stretnutie spoločenstva Angulo sa uskutoční 8. apríla t.r. 

Andrea Eliášová, ilustračné foto: archív (granátové jablko- symbol rehole Milosrdných bratov) 

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/