Saturday 25. June 2022

Oslávili sme požehnaných „60“ rokov života riaditeľa nemocnice JUDr. Michala Tináka

Dňa 14. 12. 2012 sme si v našej Univerzitnej nemocnici s poliklinikou Milosrdných bratov v Bratislave pripomenuli požehnané jubileum – 60 rokov života jej riaditeľa JUDr. Michala Tináka, ktorý je aj čestným členom rehole. 


Slávnostnú bohoslužbu pri tejto príležitosti celebroval bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský s viacerými kňazmi, ktorí si prišli uctiť jubilanta (nechýbali ani JCLic. Stanislav Vrba a páter Ján Janok, C.Ss.R, ktorí sa venujú v našej nemocnici duchovnej službe chorým). Na sv. omši bolo prítomných mnoho spolupracovníkov nemocnice a rehole Milosrdných bratov i mnoho priateľov pána riaditeľa, ako aj bývalý predstavený Rakúskej provincie Milosrdných bratov Paulus Kohler. Arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v homílii zdôraznil najmä aspekt vernosti Bohu a Božej vernosti voči človeku v súvislosti so životom jubilanta. Prior slovenskej komunity Milosrdných bratov Ján Karlík OH v príhovore k jubilantovi a prítomným na konci sv. omše o.i. uviedol: „ JUDr. Michal Tinák sám prešiel náročnou školou života...Tí, ktorí ho poznáme, vieme, že pôvodne prišiel do našej nemocnice pred rokmi pomáhať na jednu hodinu týždenne a Božia réžia chcela, aby už zostal natrvalo, začo sme nesmierne vďační. Stál pri dôležitých etapách návratu nemocnice a jej majetkovej správy po páde komunizmu do rúk rehole spolu s bratom Fabiánom Mačejom, ako aj pri dôležitých etapách transformácie a rekonštrukcie našich zariadení. Pri ich menežovaní nepozeral na čas, dlhé hodiny rokovaní a vybavovaní potrebných náležitostí. Reholi Milosrdných bratov venoval nielen kus svojho života, ale najmä svoje srdce a to všetko s podporou svojej rodiny i priateľov, ktorá je preňho i pre nás dôležitou oporou... V mene chorých a chudobných ľudí, ktorých nám Cirkev zverila cez sv. Jána z Boha zo srdca ďakujem Pánu Bohu za dar Michala Tináka. Je nám veľkou cťou mať pri sebe takéhoto spolupracovníka, ktorý svojou prácou, nasadením a hĺbkou svojej viery robí za každých okolností česť Cirkvi, reholi i nemocnici Milosrdných bratov a je príkladom, inšpiráciou i oporou pre mnohých, ktorí s ním prichádzajú do kontaktu.“Po ďakovnej sv. omši sa prítomní gratulanti zišli v refektári nemocnice, kde sa oslávencovi prihovoril arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, priateľ Ján Figeľ, členovia vedenia nemocnice (námestníčka pre ekonomiku Ing. Ingrid Slezáková, ako aj bývalý námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. Peter Šikulaj ), hosť z Rakúskej provincie rehole Milosrdných bratov brat Paulus Kohler OH i A. Inzinger, generálny riaditeľ apoštolských diel Rakúskej provincie Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha. Príležitosť prihovoriť sa k prítomným využil aj oslávenec JUDr. Michal Tinák. Po príhovoroch manažmentu nemocnice (v ktorých rezonovali profesionálne i ľudské kvality oslávenca, ako aj pripomenutie faktu, že stál pri dôležitých etapách transformácie nemocnice Milosrdných bratov) všetci prítomní využili príležitosť osobne poblahoželať JUDr. M. Tinákovi, čo dokumentuje aj pripojená fotogaléria, dokresľujúca nielen slávnostnosť chvíle, ale aj príjemnú atmosféru podujatia, ktoré na niekoľko hodín opäť spojilo všetkých kolegov a spolupracovníkov spolu s členmi konventu do Rodiny sv. Jána z Boha. 

Andrea Eliášová, foto: autorka - archív rehole MB 

Kliknite na miniatúru pre zväčšenie:

 

 

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/