Monday 29. May 2023

Poďakovanie dobrodincom, ktorí prispeli na záchranu nemocnice v Kamerune

8.marca tohto roku, na sviatok patróna rehole milosrdných bratov – sv. Jána z Boha bola zverejnená výzva generálneho predstaveného Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha Jesusa Etayo Arrondo o celosvetovej finančnej zbierke pre záchranu našej rehoľnej nemocnice v africkom Kamerune – v Batibo.

 

Ako sme už zverejnili, ohrozuje ju (podobne ako životy obyvateľov) už dlhšie trvajúci ozbrojený konflikt v krajine. Napriek tomu zostáva  jedinou nemocnicou, ktorá je v celom regióne otvorená pre širokú verejnosť. Ak sa milosrdným bratom podarí  v tomto roku vyzbierať 300 000 eur, nemocnica bude zachránená a môže ďalšie štyri roky slúžiť chorým a núdznym.  Sme úprimne radi, že šľachetní dobrodinci promptne zareagovali na našu misijnú výzvu a prispeli na zverejnený účet.  Dosiaľ (k 10. 6.2021) sa nám podarilo vyzbierať 8000 eur.  Touto cestou sa chcem zo srdca v mene našej rehole poďakovať všetkým dobrodincom za prejav spolupatričnosti, solidarity a milosrdenstva s ťažko skúšanými obyvateľmi v Afrike a tiež s našimi milosrdnými bratmi, ktorí tam pôsobia v duchu evanjelia, šíriac odkaz nášho svätého zakladateľa sprítomnený v hesle: „Cez telo k duši.“

 Každý milodar bude spolu s ďalšími finančnými darmi poskytnutými pre nemocnicu v Batibo odovzdaný generálnemu vedeniu našej rehole v Ríme, ktoré všetky zozbierané prostriedky odovzdá milosrdným bratom v Batibo. Misijná zbierka trvá až do konca tohto roku.

Č. účtu, na ktorý možno prispieť je: IBAN: SK 39 1100 0000 0029 3000 0620, variabilný symbol: 2021, poznámka: Misieohbatibo

Nech Vás Boh, milí dobrodinci,  požehnáva na zdraví, vo Vašich rodinách a nech je Vám stále nablízku pomoc našej nebeskej Matky Márie vo všetkom snažení.

„Neustále sa cvičte v láske k blížnemu, lebo kde niet lásky, tam nie je ani Boh.“

                                                                                                          Sv. Ján z Boha

 

„A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok, ako je napísané: „Rozsýpal a dal chudobným; jeho spravodlivosť trvá naveky.“     (2 Kor 9, 6-10)

 

 

Brat Richard Jombík OH – prior

 Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha –milosrdní bratia

Foto: archív rehole

 

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/