Nedeľa 23. jún 2024

Dom ošetrovateľskej starostlivosti

U nás hospitalizovaným pacientom vieme poskytnúť aj službu – pobyt v dome ošetrovateľskej starostlivosti (DOS) -  nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť, ošetrovateľskú rehabilitáciu a služby s nimi súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí.

 

V mimoriadnych prípadoch môže byť pacient prijatý z domáceho prostredia v prípade voľnej lôžkovej kapacity a splnení kritérií prijatia do DOS.

 

Pobyt v Dome ošetrovateľskej starostlivosti nenahrádza pobyt v dome sociálnych služieb a nie je naň právny nárok.

 

O poskytnutí služby DOS rozhoduje námestník pre ošetrovateľstvo prostredníctvom poverenej osoby v súčinnosti s primárom  príslušného oddelenia, kde je pacient hospitalizovaný.

 

Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti je poskytnúť osobe so zdravotnými problémami zameranú na udržanie a zlepšenie kvality života, pooperačné a posthospitalizačné obdobie a predchádzanie zdravotným komplikáciám.

Počas pobytu zabezpečujeme:

 • komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť
 • ošetrovanie rán, dekubitov
 • prevenciu vzniku dekubitov
 • prevenciu komplikácii z imobility
 • ošetrovateľskú rehabilitáciu
 • nácvik sebestačnosti, aktivizáciu, mobilizáciu a socializáciu
 • podávanie liekov, injekcii, infúznej liečby
 • tlmenie bolesti 

Odbornú ošetrovateľskú starostlivosť v DOS hradí príslušná zdravotná poisťovňa.

Zmluvné poisťovne

 • (24) Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
 • (25) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
 • (27) Union zdravotná poisťovňa a.s.


Poplatky za nadštandardné služby :

 

Kód výkonu

Názov oddelenia

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

HPVYS/1

Vyšetrenie lekárom v dome ošetrovateľskej starostlivosti  nad rámec úhrady ZP, za každý deň pobytu

15,00

0,00

15,00

 

 

Kontakt  na poverenu osobu: Mgr. Janette Šimončičová

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/