Utorok 23. júl 2024

Cennosti

Osobné veci a majetok, ktoré pacient (resp. jeho sprevádzajúce osoby) odovzdal pri príjme alebo v priebehu hospitalizácie do úschovy pre zabezpečenie ich ochrany počas doby hospitalizácie

 

Ide najmä o:

  • zdravotnú dokumentáciu

Ide o dokumentáciu, alebo kópie dokumentácie, ktorú si pacient prinesie so sebou.

 

S touto dokumentáciou sa nakladá ako s dokumentáciou, ktorá bude počas hospitalizácie založená v zdravotnej dokumentácii pacienta. Po ukončení hospitalizácie sestra oddelenia vráti prinesenú dokumentáciu pacientovi. O prevzatí a vrátení dokumentácie  je vykonaný záznam do ošetrovateľskej dokumentácie.

  • šatstvo

Osobné veci pacienta sa uschovávajú v šatníkových skrinkách, ktoré sa nachádzajú na izbe pacienta a sú uzamykateľné. V prípade opustenia izby je každý povinný uschovať kľúč od skrinky u službukonajúcej sestry, v opačnom prípade preberá plnú zodpovednosť za veci uložené v šatníkových skrinkách.

  • cenné veci a peniaze

Odporúčame pacientom, aby  svoje cennosti a drobný majetok, ktoré si prinesú so sebou na oddelenie, odovzdali do úschovy pre zabezpečenie ich ochrany, alebo ich ešte pred nástupom na hospitalizáciu dali do úschovy príbuzným.

 

V prípade, že si chce  pacient cennosti ponechať u seba, koná tak na vlastnú zodpovednosť a na základe poučenia sestrou túto skutočnosť potvrdí svojim podpisom (interné tlačivo UNsP MB).  Pacient má opätovnú možnosť úschovy cenností v priebehu trvania celej hospitalizácie. Po ukončení hospitalizácie vedúca sestra alebo službukonajúca sestra oddelenia vydá pacientovi uložené cennosti  z trezoru, pacient prevzatie potvrdí podpisom. Po prevzatí cennosti potvrdené na tlačive je založené do ošetrovateľskej dokumentácie.

 

Počas prekladu pacienta  v rámci oddelení nemocnice sú všetky cennosti uschované vždy na príslušnom oddelení.

 

V mimoriadnom prípade (úmrtie pacienta ) je  šatstvo, osobné veci a cennosti na základe súpisu odovzdné  najbližším príbuzným, ktorí potvrdia prevzatie podpisom.

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/