Utorok 23. júl 2024
Všeobecný lekár pre deti a dorast

Naše zariadenie má uzavreté  zmluvy s nasledujúcimi zdravotnými poisťovňami :

 

 

25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.

 

24 – Poisťovňa Dôvera a.s.

 

27 – Union poisťovňa a.s.

 

77 – Union -  zmluvné poistenie pre cudzincov

 

 

Pacienti z krajín EÚ a Švajčiarska

 

Na základe dohody členských krajín EÚ sú  neodkladné a akútne ošetrenia  poistencov krajín  EÚ a Švajčiarska hradené medzi krajinami osobitným spôsobom.

Poplatky, ktoré sú nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou SR, alebo sú dané zákonom ( t.j. sú účtované aj poistencovi ktorejkoľvek slovenskej zdravotnej poisťovne ) budú takémuto poistencovi účtované rovnako .

Podmienkou osobitrnej úhrady na základe zmluvy  EÚ je predloženie platnej  EÚ karty pri každom ošetrení.

Pokiaľ  sa poistenec nevie preukázať platnou EÚ kartou, bude dodržaný postup ako pri samoplátcoch.

 

 

 

 

Samoplátci a pacienti mimo krajín EÚ a Švajčiarska

 

Každý diagnostický aj liečebný výkon je vykázaný podľa platného zoznamu výkonov  sumou bodov, kde je  bod ohodnotený podľa platného cenníka v Eurách.

Pri ošetrení a úhrade je vystavený pokladničný doklad s uvedením sumy, ktorý je treba bezprostredne  uhradiť. Sumu uhrádza priamo pacient. Na základe doloženého pokladničného dokladu si môže  uplatniť vrátenie sumy od jeho  zmluvnej poisťovne v materskej krajine.

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Ambulancia Rovinka
Zdravotné stredisko
Hlavná 209
900 41 Rovinka
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/