Piatok 16. apríl 2021
RHB ambulancia a FR oddelenie - Dunajská Lužná

Fyziatricko - rehabilitačná ambulancia

Kód výkonu

Názov výkonu

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

FRO011/1

Posudok  špecialistu o pracovnej spôsobilosti pred nástupom do zamestnania, na vlastnú žiadosť pacienta

20,00

0,00

20,00

FRO012/1

Príplatok za ošetrenie vyžiadané pacientom v ambulancii mimo ordinačných hodín po dohovore s lekárom ambulancie

50,00

0,00

50,00

Podľa kódu z číselníka výkonov

Iné zdravotné výkony v špecializovanej ambulancii pre iný ako zdravotný účel, výkon ohodnotený bodmi podľa katalógu zdravotných výkonov, cena za 1 bod

0,04

0,00

0,04

 

Ocenenie výkonov SVLZ v odbore fyziatria a rehabilitácia pre poistencov nad rámec maximálnych procedúr hradených poisťovňou

Kód výkonu

Názov výkonu

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

FRO001/1

Diadynamické prúdy nad rámec úhrady ZP, na žiadosť poisteného pacienta, jedna procedúra

5,00

0,00

5,00

FRO002/1

Interferenčné prúdy  nad rámec úhrady ZP, na žiadosť poisteného pacienta, jedna procedúra

5,00

0,00

5,00

FRO003/1

Ionoforéza  nad rámec úhrady ZP, na žiadosť poisteného pacienta, jedna procedúra

5,00

0,00

5,00

FRO004/1

Terapeutický ultrazvuk  nad rámec úhrady ZP, na žiadosť poisteného pacienta, jedna procedúra

2,00

0,00

2,00

FRO005/1

Magnetoterapia  nad rámec úhrady ZP, na žiadosť poisteného pacienta, jedna procedúra

2,00

0,00

2,00

FRO006/1

Parafínový zábal  nad rámec úhrady ZP, na žiadosť poisteného pacienta, jedna procedúra

3,00

0,00

3,00

FRO007/1

Solux nad rámec úhrady ZP, na žiadosť poisteného pacienta, jedna procedúra

0,50

0,00

0,50

FRO008/1

Terapeutická stimulácia nad rámec úhrady ZP , na žiadosť poisteného pacienta, jedna procedúra

5,00

0,00

5,00

FRO009/1

Bioptrónová lampa  nad rámec úhrady ZP, na žiadosť poisteného pacienta, jedna procedúra

1,00

0,00

1,00

FRO010/1

TENS prúdy  nad rámec úhrady ZP, na žiadosť poisteného pacienta, jedna procedúra

1,00

0,00

1,00

Podľa kódu z číselníka výkonov

Iné zdravotné výkony na oddelení  FRO a SVLZ vyšetrenia pre iný ako zdravotný účel, výkon ohodnotený bodmi podľa  Katalógu zdravotných výkonov, cena za

1 bod

0,03

0,00

0,03

 

Ocenenie výkonov SVLZ v odbore fyziatria a rehabilitácia pre nepoistené osoby

Kód výkonu

Názov výkonu

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

FRO001/2

Diadynamické prúdy na žiadosť pacienta, samoplatca, jedna procedúra

6,00

0,00

6,00

FRO002/2

Interferenčné prúdy  na žiadosť pacienta, samoplatca, jedna procedúra

6,00

0,00

6,00

FRO003/2

Ionoforéza  na žiadosť pacienta, samoplatca, jedna procedúra

6,00

0,00

6,00

FRO004/2

Terapeutický ultrazvuk  na žiadosť pacienta, samoplatca, jedna procedúra

3,00

0,00

3,00

FRO005/2

Magnetoterapia na žiadosť pacienta, samoplatca, jedna procedúra

3,00

0,00

3,00

FRO006/2

Parafínový zábal na žiadosť pacienta, samoplatca, jedna procedúra

4,00

0,00

4,00

FRO007/2

Solux na žiadosť pacienta, samoplatca, jedna procedúra

1,00

0,00

1,00

FRO008/2

Terapeutická stimulácia na žiadosť pacienta, samoplatca, jedna procedúra

6,00

0,00

6,00

FRO009/2

Bioptrónová lampa na žiadosť pacienta, samoplatca, jedna procedúra

2,00

0,00

2,00

FRO010/2

TENS prúdy  na žiadosť pacienta, samoplatca, jedna procedúra

2,00

0,00

2,00

Podľa kódu z číselníka výkonov

Iné zdravotné výkony na oddelení  FRO a SVLZ vyšetrenia pre iný ako zdravotný účel, výkon ohodnotený bodmi podľa  Katalógu zdravotných výkonov, cena za 1 bod

0,03

0,00

0,03

 

Vypracovanie posudkov

Kód výkonu

Názov výkonu

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

POS001/1

Potvrdenie o zdravotnom stave pred využitím leteckej prepravy

10,00

0,00

10,00

POS002/1

Lekárska správa pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podľa  zákona 448/2008 Z. z.

15,00

0,00

15,00

POS003/90

Posudok o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia

5,83

1,17

7,00

POS004/90

Komplexné lekárske vyšetrenie vrátane vystavenia správy pre potrebu komerčnej poisťovne

20,83

4,17

25,00

POS005/90

Vystavenie potvrdenia na žiadosť  pacienta/ klienta pre ďalšie nešpecifikované účely

8,33

1,67

10,00

POS006/90

Vystavenie posudku na žiadosť pacienta/ klienta pre právne  účely

16,66

3,34

20,00

POS007/1

Vystavenie potvrdenia pred účasťou na športovom podujatí

10,00

0,00

10,00

POS008/90

Lekárska správa pre úrazové poistenie (komerčná poisťovňa)

5,83

1,17

7,00

 

Administratívne poplatky

Kód výkonu

Názov výkonu

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

PR001/1

Vystavenie kópie lekárskej správy na žiadosť pacienta  (originál je súčasťou zdravotného výkonu)

1,00

0,00

1,00

PR002/1

Vystavenie kópie lekárskeho tlačiva pri strate, poškodení ( PN, preukaz, poukaz, recept) (originál je súčasťou zdravotného výkonu)

5,00

0,00

5,00

PR003/1

Zhotovenie kópie zdrav.  dokumentácie za každú stranu kópie formátu  A4

1,00

0,00

1,00

PR004/1

Vyhľadanie  zdravotnej dokumentácie pacienta, uloženej v archíve v príslušnom roku

10,00

0,00

10,00

PR005/90

Vyhľadania a vystavenie výpisu/ kópie z archívu oddelenia PaM

8,33

1,67

10,00

PR006/1

Komunikácia s klientom v cudzom jazyku

25,00

0,00

25,00

PR007/1

Príplatok za vystavenie dokumentácie v  niektorom  z cudzích jazykov na žiadosť pacienta/klienta

20,00

0,00

20,00

PR008/90

Vyhotovenie iných  fotokópií - sadzba za 1 stranu formátu A 3

0,50

0,10

0,60

PR009/90

Vyhotovenie iných  fotokópií - sadzba za 1 stranu formátu A 4

0,42

0,08

0,50

PR010/1

Pokuta za nenahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne, za každý mesiac od začiatku zmeny

4,00

0,00

4,00

PR011/90

Príplatok za expresné vybavenie administratívneho úkonu pri posudkoch (do 24 hodín)

8,33

1,67

10,00

PR012/1

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta

20,00

0,00

20,00

PR013/1

Znovu založenie zdravotnej karty dispenzarizovaného pacienta pri strate zdravotnej dokumentácie pacientom

20,83

4,17

25,00

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Rehabilitácia
Zdravotno-relaxačné centrum
Lipnická 3153
900 42 Dunajská Lužná
Telefón: 0948 672 211
Vedúci: MUDr. Halka Ležovičová

  

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/