Tuesday 23. July 2024

Zmena vo vedení Domova sv. Jána z Boha

Pani Zdenka Telgárska Ďuricová  (na snímke), ktorá viedla Domov sv. Jána z Boha v období od júla 2021 do konca januára t.r. (2024) sa rozlúčila s kolegami, spolupracovníkmi  i klientmi. Rozhodla sa pre novú životnú výzvu a odovzdala pomyselnú štafetu vedenia zariadenia p. Tiborovi Köszeghymu, ktorý už v Domove sv. Jána z Boha krátky čas pôsobil pred jej  príchodom.

 Za všetky aktivity, ktoré sa podarilo počas jej pôsobenia v Domove zrealizovať, jej poďakovali v mene Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha – milosrdných bratov (zriaďovateľa zariadenia)  JUDr. Michal Tinák i predseda Správnej rady Domova brat Martin Macek OH. Nový riaditeľ prezradil, že jeho snahou bude  pokračovať v začatom diele a čo najlepšie využiť všetko to, čo sa dosiaľ podarilo, ba  pridať ešte ďalšie pozitívne prvky.  Na otázku, prečo sa rozhodol pomáhať práve ľuďom bez domova, odpovedal: „Určite to bol súbeh rôznych okolností  a možno ani nie náhod. Jednoducho v čase, kedy Domov potreboval do svojho vedenia pokračovateľa, som  mal možnosť túto ponuku prijať.“ A ako vníma postavenie a poslanie Domova sv. Jána z Boha v Bratislave v súčasnosti a v najbližších rokoch? „Postavenie a pozíciu Domova potvrdzujú vracajúci sa klienti a budem veľmi rád, ak sa mi v spolupráci so všetkými mojimi kolegami podarí prispieť k vylepšeniu tohto postavenia a byť pri tom, keď sa podarí vyviesť čo len jedného človeka  z prepadliska núdze.“ V jeho službe mu prajeme okrem zdravia aj Božie požehnanie a veľa zdaru v realizácii úloh, ktoré stoja pred ním a klientmi, pre ktorých sa Domov sv. Jána z Boha stal zázemím a náhradnou rodinou. Zariadenie prevádzkuje rehoľa milosrdných bratov už do r.2011 pre ľudí v krajnej núdzi a bez prístrešia, denne prichýli v priemere 50 klientov (najmä v zime), ktorí tu dostávajú  teplú stravu, hygienu, sociálne poradenstvo, duchovnú pomoc, sviatosti, náhradné šatstvo i pomoc v podobe pracovnej terapie.

 

Andrea Eliášová, foto: archív

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/