Pondelok 11. december 2023

Sponzorstvo

Chcete nás podporiť?

 

Milí priatelia, spolupracovníci, môžete využiť možnosť podporiť niektoré z diel rehole Milosrdných bratov, ktorá pôsobí na Slovensku už takmer 350 rokov, počas ktorých sa intenzívne stará o chorých a sociálne odkázaných ľudí.

 

Môžete tak urobiť aj formou poukázania 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie príslušného roka. Stačí vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu 2%  zaplatenej  dane. K tomuto vyhláseniu priložte potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa, ktorý vám za  zdaňovacie obdobie vykonal ročné  zúčtovanie dane. Najneskôr do konca apríla predložte vyhlásenie a potvrdenie Daňovému úradu (podľa  vášho bydliska).  Dôležité je správne vyplniť údaje na vyhlásení:

 

Názov: Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha, Milosrdní bratia

Sídlo: Nám. SNP 8 -11

811 06 Bratislava

Právna forma: cirkevná organizácia

IČO:  173 18424

 

Potrebné dokumenty:

2% 21-22  2v  LETAK REHOLA zamestnaným+SZČO

2% List právnickým osobám 2022

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

Ak chcete podporiť rehoľu iným, dobrovoľným príspevkom, môžete tak urobiť na našom č. účtu:

Prima banka Slovensko: 4000006603/3100

Iban SK02 3100 0000 0040 0000 6603

 

V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu činnosť, Vám vyslovujeme úprimné ďakujeme!

Len pomocou dobrodincov a šľachetných ľudí totiž môžeme rozvíjať službu tým, ktorí to najviac potrebujú. 

Finančné dary pre našu nemocnicu UNsP Milosrdní bratia, spol. s.r.o. je možné zaslať aj na účet:
Tatra banka: 2626 00 7780/1100
IBAN:SK11 1100 0000 002626007780
BIC: TATRSKBX


Vami darované prostriedky použijeme na nákup zdravotníckych prístrojov a zariadení na skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti pre Univerzitnú nemocnicu s poliklinikou Milosrdní bratia Bratislava na určenom oddelení / ambulancii.

Ďakujeme Vám za prejavenú priazeň a šľachetnosť.

 

Vedenie rehole a nemocnice Milosrdných bratov 

 

foto: archív rehole

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100
Telefón: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/