Sunday 1. October 2023

Ďalší sponzorský dar Ligy proti rakovine pre našich pacientov

Aj z tohtoročnej zbierky Dňa narcisov Ligy proti rakovine pocítia pomoc naši pacienti z Univerzitnej nemocnice s poliklinikou  - milosrdných bratov v Bratislave. Vďaka spomínanej zbierke získala totiž naša nemocnica sponzorský dar 2800 eur, ktorý sme použili na nákup troch kusov lineárneho dávkovača zn. „Micrel MP“, ktoré poslúžia našim onkologickým pacientom na onkologickom oddelení našej nemocnice.

Keďže v súčasnosti onkologických pacientov pribúda, a aj naša nemocnica zaznamenáva ich nárast, snaží sa preto neustále skvalitňovať ich liečbu. Vzhľadom na nie ľahkú situáciu zdravotníctva je pre nemocnicu pozitívny prístup Ligy proti rakovine mimoriadne morálne aj ľudsky hodnotným činom, napokon, podporila nemocnicu milosrdných bratov  už viackrát. Námestníčka riaditeľa nemocnice pre ekonomiku Ing. Jarmila Sandtnerová k sponzorskému daru uviedla:   „Liga proti rakovine promptne reaguje na našu žiadosť o príspevok  na nákup potrebných prístrojov pre onkologické oddelenie a pomáha nám tak zabezpečiť financie na potrebné prístroje, čím nám veľmi pomáha.“ Liga proti rakovine podľa nej citlivo vníma potreby nemocníc a snaží sa finančným príspevkom zlepšiť komfort zdravotnej starostlivosti o onkologických pacientov. Na otázku, čo dnes podľa nej najviac potrebuje  onkologické oddelenie Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov, dodala:  „V súčasnosti je to hlavne stabilný zdravotnícky  personál.“

 

Už 26 rokov pripravujú Deň narcisov                                                                                

Liga proti rakovine je charitatívna organizácia so zameraním na pomoc práve onkologickým pacientom a ich rodinám, pri jej vzniku stála MUDr. Eva Siracká s manželom – tiež dlhoročným lekárom - onkológom MUDr. Jánom Sirackým DrSc. Organizácia zorganizovala tento rok už 26 ročníkov zbierky Deň narcisov, ktorou pomáha pacientom s rakovinou. Zriadila Centrá pomoci pre onkologicky chorých, kde dostanú aj potrebnú psychologickú pomoc a podporu v boji so zákerným ochorením. Pre onkologických pacientov zabezpečuje rôzne terapeutické voľnočasové aktivity. Okrem toho roky prevádzkuje Linku pomoci (telefonická pomoc pacientom). Pravidelne pripravuje preventívne prednášky, školí zdravotníkov, ba aj učiteľov a deťom do škôl prináša osvetovú onkologickú výchovu. Sme radi, že Liga proti rakovine svojím sponzorským darom  podporila znovu aj našich pacientov, ktorých liečime v centre hlavného mesta Slovenska – v nemocnici s vyše 350 - ročnou tradíciou.

 

Andrea Eliášová,  foto: sestra Katarína Krištofová,

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/