Saturday 21. May 2022

Všeobecné opatrenia

Vážení pacienti,

 

 

napriek  epidemiologickej situácii a uvoľňovaniu  opatrení  chceme pristupovať zodpovedne k vám – pacientom.

Preto od 1.5.2021 zavádzame nasledujúce opatrenia :

 

PRI VSTUPE

 

zachováme filter, kde bude povinné

 

  • kontrola správne nasadeného respirátora,
  • meranie teploty,
  • dezinfekcia rúk certifikovaným dezinfekčným prostriedkom.

 

VŠEOBECNÉ OPATRENIA

 

  • počas pobytu v areáli nemocnice je povinný každý nosiť správne nasadený respirátor po celý čas,
  • po použití toalety a bežnej hygiene je každý povinný použiť certifikovanú dezinfekciu rúk,
  • každý pacient / doprovod/ návštevník je povinný pri spozorovaní príznakov respiračnej infekcie nevstupovať do areálu nemocnice bez toho, aby neupovedomil pracovníka filtra,
  • V prípade ak chorý s respiračnými príznakmi, vstupuje do nemocnice za účelom ich riešenia, vopred konzultuje telefonicky na príslušnej ambulancii ( praktický lekár, krčná ambulancia, príjmové ambulancie ) svoj vstup do zariadenia,
  • Návštevy pacientov na oddelení sú povolené naďalej len s výslovným súhlasom primára (v kritickej situácii službukonajúceho/ošetrujúceho lekára).

 

 

PRED PRÍJMOM

 

Pred akýmkoľvek ( plánovaným aj akútnym) príjmom na ktorékoľvek oddelenie  bude vykonaný Ag COVID test.

Príjem na štandardné oddelenie je možný len s negatívnym Ag COVID testom  vykonaným bezprostredne pred príjmom našim pracovníkom.

 

Simultánne, alebo v krátkej  časovej následnosti bude vykonaný  našim pracovníkom aj potvrdzujúci  PCR test.

 

 

 

NA ODDELENÍ

 

Pacient s pozitívnym Ag COVID testom nebude prijatý na štandardné oddelenie, o ďalšom postupe rozhodne ošetrujúci (službukonajúci) lekár podľa zdravotného stavu pacienta a aktuálne platných  štandardných postupov pre nemocnice, pandemického plánu a aktuálnych nariadení hlavného hygienika.

 

Pacient s pozitívnym testom PCR,  zisteným počas hospitalizácie bude izolovaný na izbe až do ďalšieho rozhodnutia . O ďalšom postupe rozhodne ošetrujúci ( službukonajúci) lekár podľa zdravotného stavu pacienta a aktuálne platných  štandardných postupov pre nemocnice, pandemického plánu a aktuálnych nariadení hlavného hygienika.

 

Pacient s príznakmi respiračného ochorenia, alebo pacient nad 7 dní  hospitalizácie bude pretestovaný na oddelení Ag COVID testom a podľa uváženia lekára aj  PCR testom.

 

PRED AMBULANTNOU ANESTÉZOU

 

Pred zákrokom v ambulantnej anestéze  bude vykonaný Ag COVID test.

Vstup do priestorov miesta výkonu  je možný len s negatívnym Ag COVID testom , vykonaným bezprostredne pred výkonom našim pracovníkom.

 

 

PRED AMBULANTNOU CHEMOTERAPIOU

 

Pacientom , naplánovaným  na ambulantnú chemoterapiu bude vykonaný Ag COVID test

Podanie ambulantnej chemoterapie je možné  len s negatívnym Ag COVID testom  vykonaným bezprostredne pred podaním našim pracovníkom.

 

 

DOPROVODY PACIENTA NA AMBULANTNÉ ONKOLOGICKÉ VYŠETRENIE

 

Doprovod má právo pacienta odprevadiť do čakárne onkologickej ambulancie, ktorú musí bezprostredne po usadení pacienta opustiť a zotrvať mimo objektu nemocnice, alebo v spoločných priestoroch (bufet, vstupná hala). Pokiaľ plánuje zotrvať v čakárni celý čas, musí zniesť vykonanie Ag COVID testu našim pracovníkom a zotrvať môže len v prípade negatívneho výsledku.

 

 

           

  

                                                      MUDr. Mário Mikloši, PhD., v.r.

                                                                     riaditeľ                                                                                                       UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/