Sunday 25. September 2022

Kampaň na pomoc nemocnici sv. Jána z Boha v Batibo v Kamerune

Milosrdní bratia v africkom Kamerune naliehavo prosia o pomoc vo forme finančných milodarov, aby mohli udržať v prevádzke ich rehoľnú nemocnicu v Batibo. Tá je po štyroch rokoch ozbrojeného konfliktu vládnych i separatistických síl jedinou otvorenou v celom regióne pre verejnosť.

Milosrdní bratia v Kamerune
Provincia milosrdných bratov v Afrike
 

Pri tejto príležitosti generálne vedenie Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha vyhlásilo počnúc 8. marcom tohto roku (keď si Cirkev a milosrdní bratia na celom svete pripomínajú sviatok svojho patróna – svätého Jána z Boha), zbierku na misie zameranú práve pre spomínanú nemocnicu  v  Kamerune. Ak sa reholi podarí vyzbierať 300 000 eur, nemocnica môže ďalšie štyri roky slúžiť chorým a núdznym.

 

Práve pred tromi rokmi si milosrdní bratia v Kamerune pripomenuli 50. rokov činnosti rehole v tejto časti sveta.  Začali tu pôsobiť v roku 1968, keď otvorili  prvú nemocnicu. Tá začala slúžiť tamojším obyvateľom na vidieku, v džungli, vo východnej časti krajiny. Druhé zdravotnícke centrum vzniklo v r. 1983 na severozápade krajiny, tiež v oblasti džungle- v Batibo, ktoré je vzdialené asi sto míľ východne od Nigérie. Ide o oblasť, kde je oficiálnym dorozumievacím jazykom angličtina. Neskôr vznikli aj ďalšie centrá – ambulancie v Boko a na periférii Douala, najväčšieho mesta Kamerunu, ktoré je obchodným centrom celého štátu.

V r. 2012 bola založená nemocnica na rehabilitáciu a centrum pre matky s deťmi v Yasse. Treba pripomenúť, že Kamerun je krajina  v strednej Afrike s dvoma oficiálnymi jazykmi: angličtinou a francúzštinou. Väčšina obyvateľov hovorí francúzsky, na severe krajiny však žije anglofónna menšina. Obyvateľstvo  tvorí  množstvo kmeňov, z náboženských denominácií sa zhruba 50 percent ľudí hlási ku kresťanstvu, 26 percent tvoria animisti a 20 percent ľudí vyznáva islam. V r. 2017 vypukol v Kamerune pod vplyvom jednej zo susedných krajín konflikt, ktorý pretrváva dodnes a už mal za následok mnoho obetí. Podstata konfliktu spočíva v tom, že v severozápadnej časti krajiny sa separatistické skupiny usilujú o osamostatnenie a suverenitu. Centrálna vláda krajiny tomu však bráni, preto zasiahla do národnostných práv menšín, čo prerástlo v ozbrojený konflikt.

V anglofónnej časti krajiny donútili separatisti mnohých ľudí opustiť krajinu. Mnoho ľudí bolo zabitých a násilie, prenasledovanie, sociálne problémy sa tak stali dennou súčasťou života ľudí. Útoky voči obyvateľom a najmä školám spôsobili, že 70 000 detí zostalo bez vzdelania. Vysoký komisár OSN odsúdil atmosféru strachu, ktorá pretrváva už štvrtý rok a je hrozbou najmä pre obyvateľov, ktorí ešte v regióne zostali. Aj mnohé mimovládne organizácie kritizujú situáciu v krajine, ktorá žije medzi dvoma ohniskami, v tejto súvislosti zaznel napríklad apel organizácie Amnesty International. Podľa vyjadrení milosrdných bratov z Batibo sa síce zdá, že v poslednom období konflikt slabne, ale i tak situáciu sprevádza veľká neistota a núdza. Centrá Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha fungujú napriek tomu, že mnohé nemocnice sú zničené. Zariadenie milosrdných bratov v Batibo pracuje iba vďaka milodarom a zbierkam. Milosrdní bratia teda naliehavo potrebujú pomoc, aby  udržali otvorenú nemocnicu v Batibo v prevádzke, pretože je jedinou verejnou nemocnicou slúžiacou obyvateľom v tejto oblasti. Napriek neistote a rabovaniu, ktoré centrum utrpelo, poskytlo v roku 2020  až 13 640 služieb v rôznych medicínskych a zdravotných sférach, ako je starostlivosť o matky a deti, primárna starostlivosť, hospitalizácia, úrazy,  diagnostika a liečba infekčných chorôb. Preto rehoľa milosrdných bratov žiada o spoluprácu, aby mohla naďalej pomáhať obyvateľstvu trpiacemu týmto konfliktom a žiaľ, aj zabudnutému medzinárodným spoločenstvom, aby tisíce ľudí nezostali úplne bez pomoci.

 

Váš dar pre misijný projekt milosrdných bratov v Batibo  pomôže zachrániť mnoho životov! Milodary môžu dobrodinci poukázať na č. účtu: IBAN: SK 39 1100 0000 0029 3000 0620, variabilný symbol: 2021, poznámka: Misieohbatibo

 

Rehoľa milosrdných bratov, foto: archív rehole

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/