Tuesday 7. July 2020

Návštevy a sprievod ambulantných pacientov  

Vážení  pacienti, návštevníci nemocnice

 

Podľa aktualizácie hlavného  hygienika sa upravujú možnosti návštev na oddelení  a sprievodu ambulantných pacientov  nasledovne:

 

      1. Návštevy na oddeleniach sú  všeobecne zakázané okrem nasledujúcich prípadov:

 • Návšteva pacienta ( 1 osoba ) v terminálnom štádiu ochorenia , v ohrození života
 • Duchovná osoba za účelom zaopatrenia chorých a zomierajúcich a vyslúženia sviatostí
 • Sprievod osoby pri odchode zo zariadenia ( 1 osoba )
 • Sprievodná osoba na izbe pacienta, pokiaľ si duševný resp. psychický stav pacienta vyžaduje nepretržitú opateru a hrozí  komplikácia  z jej neprítomnosti ( 1 osoba )
 • Osoby na oddelení AIM v prípade  bdelej kómy nutnosti podpory rodinným príslušníkom (1 osoba )

      2. Z návštev a sprievodov ambulantných pacientov sú vylúčené  osoby :

 • Mladšie ako 16 rokov
 • Staršie ako 65 rokov
 • Osoby s prejavom akéhokoľvek ochorenia horných dýchacích ciest
 • Osoby v povinnej karanténe pre  pobyt v zahraničí, alebo po kontakte s COVID pacientom
 • Osoby s poruchou imunity a inými závažnými  ochoreniami, rizikoví z prenosu nákazy COVID
 • Osoby v paliatívnej starostlivosti

      3. Doplňujúce informácie:

 • Návštevy musia byť vopred dohovorené  aj s určením času na oddelení s primárom resp.  vrchnou sestrou telefonicky
 • V akútnych prípadoch môže návštevu povoliť aj službukonajúci lekár, o čom upovedomí recepciu aj oddelenie
 • Návšteva môže prísť v určenú dobu a zdržiavať sa  maximálne  15- 20 minút na izbe s pacientom, ak primár nerozhodne inak
 • Zoznam povolených návštev aj s určením dátumu  a času bude k dispozícii na recepcii a bude priebežne aktualizovaný
 • Návštevy, ktoré nebudú na zozname na recepcii   nemôžu  byť vpustené na oddelenie
 • Návšteva je povinná  dodržiava pridelený čas na návštevu ,ako aj  operatívne pokyny službukonajúceho personálu
 • Každá návšteva sa musí na recepcii  evidovať v rozsahu
  • Meno, Priezvisko, Kontaktné údaje( telefón, alebo mail )
  • dátum návštevy
  • lokalita návštevy (  Meno pacienta na oddelení , názov oddelenia / ambulancie )
 • Údaje nebudú ďalej poskytované ani spracovávané, budú archivované  iba pre prípad nutnosti epidemiologického dohľadania osôb
 • Bez splnenia povinnosti riadneho a úplného zápisu do knihy návštev   nebude návšteva povolená

      4. Sprievod ambulantných pacientov

 • Zo sprievodu ambulantného pacienta sú rovnako  vylúčené osoby podľa  bodu 2.
 • Sprevádzajúca osoba môže byť len jedna
 • Po odovzdaní na ambulanciu sprievodná  osoba odchádza mimo priestor nemocnice a vchádza až na telefonickú  výzvu samotným pacientom, alebo personálom         

      5. Každý návštevník / pacient / sprievod je povinný počas pobytu v nemocnici

 

 • nosiť tvárové rúško s prekrytím  úst aj nosa
 • pri vchode si zložiť rukavice a vykonať hygienickú dezinfekciu rúk
 • dezinfekciu rúk  použiť aj po použití toalety, pri odchode z oddelenia, resp. z nemocnice
 • rešpektovať operatívne pokyny personálu, inak  môže byť priestoru nemocnice vykázaný
 • Akýkoľvek pohyb mimo schválenej návštevy oddelenia, ambulancie, alebo doprevádzania osoby ( okrem  využitia  toalety ) je v priestoroch nemocnice zakázaný

 

                                                                                 JUDr. Michal Tinák

                                                                                         riaditeľ

                                                                        UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.

 

Oficiálny dokument Vážený pacienti, návštevníci nemocnice.pdf

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/