Monday 24. February 2020

Sv. Filoména u milosrdných bratov – v kostole i v nemocnici

V našom bratislavskom Kostole Návštevy Panny Márie, ktorí spravujú milosrdní bratia, sme zažili 4. septembra 2019 večer milú slávnosť. K milosrdným bratom zavítal cirkevný historik HEDr. Ľuboslav Hromják PhD., ktorý vedie Arcibratstvo sv. Filomény so sídlom v spišskom Podhradí a je aj delegátom arcibratstva pre Českú republiku.

Otec Ľuboslav Hromjak počas kázne
Požehnávanie olejom svätej Filomény
Pri oltári Otec Ľuboslav Hromják, brat Richard OH, páter Pius Majerovič OP a akolyta Pavel
Pútnici čakajú na požehnanie olejom sv. Filomény
 

V kostole celebroval svätú omšu spolu s priorom bratislavskej komunity milosrdných bratov bratom Richardom Jombíkom OH a pátrom Piusom Majerovičom OP. V homílii upriamil pozornosť prítomných veriacich na myšlienku „byť deťmi svetla“ v každej situácii, ako bola aj svätá Filoména. Po bohoslužbe požehnal každého z prítomných, kto prejavil záujem, olejom svätej Filomény – z Mugnana del Cardinale (Taliansko), kde je aj pochovaná a veriaci si mohli uctiť aj jej relikviu. Otec Ľuboslav Hromják veľmi uvítal a ocenil, že prior bratislavského konventu milosrdných bratov  brat Richard OH umiestnil na tretie poschodie nemocnice milosrdných bratov obraz sv. Filomény s popisom života svätice, ktorí si tak môžu  uctievať pacienti, ich príbuzní i spolupracovníci pracujúci v nemocnici. Podľa slov brata Richarda bude už čoskoro pod  obrazom umiestnená aj osobitná schránka, kde budú môcť záujemci vkladať svoje prosby a úmysly k sv. Filoméne.

 

Objavenie jej hrobu

„Keďže svätá Filoména čakala 1500 rokov, aby bolo objavené jej telo (zomrela asi v roku 302) pričom dovtedy bola pre svet skrytá, a stala sa známou v čase veľkej duchovnej krízy Francúzska, myslím si, že nastal čas, aby sa stala známou i na Slovensku,“ uviedol Otec  Ľuboslav Hromják a dodal: „Svätá Filoména pre mňa znamená priateľku na mojej ceste s Pánom Ježišom, pretože v nej nachádzam veľkú pomoc a posilu. Ako kňaz sa k nej obraciam v situáciách, ktoré sú náročné, ťažké  a ona naozaj robí divy. Mám krásnu skúsenosť aj s ľuďmi, ktorí sa modlia ruženec sv. Filomény, ako sú obdarení svetlom. Už neraz som sa presvedčil, že sv. Filoména koná veľmi účinne a privádza ľudí k Pánovi Ježišovi.“
24. mája 1802 urobili archeológovia pri vykopávkach v starých katakombách svätej Priscilly vzrušujúci objav. Pri prieskumoch narazili v hrobových poliach v blízkosti „gréckej kaplnky“ na predtým neobjavený hrob, vytesaný v skale. Nasledujúceho dňa, 25. mája 1802, zostúpil vatikánsky supervisitor Fr. Filippo Ludovica do podzemia s niekoľkými ďalšími pozorovateľmi a nový hrob oficiálne zdokumentoval. Náhrobný kameň, ktorý bol nápadný už svojim materiálom, bol trojdielny, z vypálenej hliny. Hrobové miesto bolo uzavreté tromi pálenými tehlami. Na kameňoch bol nápis LUMENA. PAX. TECUM. FI. (Logickým usporiadaním získame nápis FILUMENA ​​PAX TECUM.) V samotnom hrobe boli nielen drahocenné pozostatky, ale aj váza, tenkostenná nádoba, rozdrvená na dve časti. Jedna časť bola zachovaná a na stenách zostali zrejme stopy krvi. Msgre. Filippo Ludovici, správca svätých relikvií, protokolárne otvoril za účasti odborníkov a zainteresovanej verejnosti hrobku 25. mája, deň po náleze. Zistilo sa, že ostatky patrili mladej dievčine vo veku 12-13 rokov. S vázou, kam bola uschovaná krv mučeníkov v ranných dobách, bol pokus - šupinky údajnej krvi zachytiť do krištáľovej nádoby. Okamžite došlo k obdivuhodnej premene: krvné čiastočky, akonáhle sa ocitli v nádobe sa zaleskli ako najčistejšie zlato, iné ako striebro, ďalšie zase ako drahokamy. Mnohí svedkovia tejto jedinečnej premeny boli hlboko pohnutí tým, čo videli. Ostatky boli nasledujúceho dňa prenesené do Vatikánu. „Videli sme všetci, že sa jej krv zmenila v niekoľko vzácnych diamantov rôznych farieb, v striebro a zlato,“  vyhlásil kardinál Rufo Scillo, keď relikviár zapečatil. Svätá Filoména si získala úctu pápežov, biskupov, svätcov, mystikov.

 

Úcta pápežov i biskupov

Sviatky sv. Filomény: 10. január: narodenie sv. Filomény,  25. máj: sviatok nájdenia pozostatkov (1802), 10. august: sviatok jej mučeníckej smrti (302) a prenesenie sv. pozostatkov do Mugnana (1805), 11. august: liturgický sviatok na uctenie si svätice. Pápež Gregor XVI. sa k nej utekal ako k „divotvorkyni“ 19. storočia, bl. Pápež Pius IX. ju prehlásil za „patrónku Detí Panny Márie“. Sv. Ján Mária Vianney jej pripisoval všetky svoje zázraky, niekoľkokrát sa mu zjavila a uzdravila ho.  Sv. P. Josef Damian de Veuster z Molokai (1840-1889), kňaz malomocných, zasvätil svoj prvý farský kostol a prvý domov sv. Filoméne. Keď ostatky sv. Filomény prenášali do svätyne v talianskom Mugnane, už počas cesty sa diali zázraky a uzdravenia, keď jej ostatky prekročili prah chrámu, rozozvučali sa zvony sami od seba. Atribúty sv. Filomény, s ktorými býva zobrazovaná, sú:  šípy, kotva, ľalia čistoty, palma víťazstva, koruna.  Sv. Filoména je patrónkou detí, novorodencov, mládeže, dievčat,  ochrankyňou mladých manželských párov,  pomocníčkou pri neplodnosti, vo finančnej tiesni,  utešiteľkou zarmútených, pomocníčkou chudobných a osirelých, pomocníčkou študentov,  patrónkou kňazov, misií, pomocníčkou ku konverziám a návratom ku sviatostiam,  patrónkou Svetového živého ruženca a všetkých detí Máriiných.

V uvedených dňoch možno na vyhlásených miestach jej úcty podľa cirkevných ustanovení a za predpísaných podmienok získať príslušné odpustky.

 

V Spišskom Podhradí sa 11. augusta koná výročná púť k svätici, kde možno vstúpiť aj do Arcibratstva sv. Filomény. Vydavateľstvo Zaex vydalo knižku „Sv. Filoména – dcéra svetla“, kde sa o tejto téme možno dozvedieť viac.

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

 

 

 

 

 

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/