Montag 10. Dezember 2018

Boli sme na púti zdravotníkov v Levoči

Zdá sa, že z celoslovenskej púte zdravotníkov sa rodí tradícia. Tentoraz  spojila lekárov, ošetrovateľov a všetkých zdravotníkov s nemocničnými duchovnými na Mariánskej hore v Levoči. Tam sa v dňoch 2. - 3. júna 2017 konala v poradí druhá takáto púť (pred rokom  bola na Skalke pri Trenčíne).  Z Bratislavy putovali do Levoče aj spolupracovníci našej nemocnice a spolupracovníci Hospitalskej rehole sv. Jána z Boha - Milosrdní bratia.

Biskup Milan Lach počas sv. omše
Procesia so sochou Panny Márie
 

Púť sa začala už 2. júna podvečer, keď v Bazilike sv. Jakuba celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka svätú omšu. Po nej sa konal koncert speváckeho zboru Katolíckej univerzity v Ružomberku. O 19.30 hodine bola ešte panelová diskusia v Kongresovej sále, kde  vystúpili niektoré známe osobnosti zaoberajúce sa etikou v oblasti zdravotníctva a poslaním lekárov a zdravotníkov (ako napr. MUDr. Anna Záborská, prof. MUDr. Jozef Glasa a ďalší). My sme sa z  našej nemocnice  vybrali na túto púť 3. júna. Jej súčasťou bola aj modlitba sv. ruženca, sprievod so sochou Panny Márie, loretánske litánie. Slávnostnú bohoslužbu celebroval  Mons. Milan Lach (predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníctve pri Konferencii biskupov Slovenska) aspolu niekoľkými kňazmi. Po nej sa uskutočnila eucharistická adorácia a zazneli svedectvá účastníkov púte.

 

Program púte

V Bazilike sv. Jakuba v Levoči pri svätej omši privítal zdravotníkov spišský biskup Mons. Štefan Sečka slovami: „Prichádzame, aby sme prosili o Božie požehnanie a silu k službe, ktorú nám predstavil Pán Ježiš, službe chorým starým, opusteným, trpiacim a všelijako strádajúcim...Vy všetci v zdravotníctve a opatrovateľskej službe máte mať na zreteli a pred očami Krista, ktorého prosil stotník, aby prišiel k sluhovi. Ježiš hovorí: „Prídem a uzdravím.“ To nech je aj naša odpoveď – prídem a urobím všetko pre tvoje zdravie, zdravie tela i ducha.“ Počas púte sa členovia Rady pre pastoráciu v zdravotníctve zhodli na tom, že je potrebná systematická formácia nemocničných duchovných. Zdravotníci sa  na púti zároveň pridali k sláveniu Fatimskej soboty, pričom v rámci modlitby slávnostného ruženca zazneli meditácie v podaní ich zástupcov a vzťahovali sa na zdravie a chorobu. Otec biskup Milan Lach vo svojom príhovore poukázal na cestu, ako môže čerpať kresťanský zdravotník posilu pre svoje povolanie. „Od zdravotníckych pracovníkov sa často očakáva, aby boli prví, ktorí milujú. Ale aby sme mohli milovať a dávať lásku, najprv ju potrebujeme prijať. Preto potrebujeme Ježiša Krista, rovnako ako Ján evanjelista,” vysvetlil. Sv. apoštola Jána vyzdvihol ako vzor: „Ako Ján neutiekol spod Kristovho kríža, tak nech zdravotník neuteká od lôžka trpiaceho. Učiteľ z kríža dal Jánovi svoju matku, lebo vedel, že sám sa o ňu nemôže postarať, preto ju zveril svojmu najlepšiemu priateľovi, aby sa o ňu postaral a dochoval ju. Ján si matku Pána Ježiša berie k sebe a stará sa o ňu až do konca... Často nám to ľudské chýba. Máme všetko: máme moderné nemocnice, špičkové zariadenia, máme nové liečebné postupy a čo potrebujú títo chorí? Ľudskosť. Potrebujú trošku času. Trošku ľudského spočinutia. Každý z nás to potrebuje.”

Mons. Milan Lach tiež v príhovore povedal, že: „prichádzame k našej nebeskej Matke, aby sme jej zverili slovenské zdravotníctvo a všetkých slovenských zdravotníkov, ktorých je až 120 tisíc a aby sme jej zverili všetkých chorých a trpiacich na Slovensku. Tých sa ročne v slovenských nemocniciach vystrieda na lôžkach milión.“ Zároveň všetkým v zdravotníctve aj kňazom prichádzajúcim k chorým vyslovil poďakovanie za ich službu. V závere vystúpil  syn zosnulého lekára, konvertitu MUDr. Pavla Straussa a priblížil život svojho otca, ako aj jeho utrpenie pre vieru. Ako je známe, jeho otec konvertoval z judaizmu na katolicizmus a jeho obetavosť a duchovné myšlienky sú príkladom pre všetkých, ktorí pôsobia na „poli zdravia i choroby.“ Potom  zdravotná sestra, učiteľka Strednej zdravotníckej školy v Ružomberku vyrozprávala svoju skúsenosť zo starostlivosti o umierajúcich chorých v domácnosti. Povzbudila všetkých, aby sa nebáli ošetrovať zomierajúceho príbuzného doma a nenútili ho presťahovať sa do ústavnej starostlivosti, kde stráca svoju identitu.  Vyzvala prítomných, aby sa nebáli „stratiť“ svoju karieru pre príbuzného.

Predseda rady pre pastoráciu v zdravotníctve, biskup Mons. Milan Lach tiež pozval prítomných na konferenciu v Ružomberku (16. júna).


Spracované podľa TK KBS

Andrea Eliášová, foto: Pavel Meľuch a Anton Vízner – TK KBS

 

 

 

 

 

 

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
https://www.milosrdni.eu/