Saturday 15. August 2020

Prešetrenie podnetu a vyjadrenie vedenia

Vážení kolegovia,

 

vzhľadom k správe, šíriacej sa na sociálnej sieti od večerných hodín 8.8.2019, v ktorej sú uvedené len skreslené a nekompletné informácie si dovoľujeme zaujať stanovisko.

 

UNsP Milosrdných bratov je otvorená spätnej väzbe a konštruktívnym podnetom. Každý jeden podnet je dôkladne prešetrovaný a sú vyvodzované dôsledky. Sami máme najväčší záujem na zdokonaľovaní našej práce, čo sa dlhodobo bez spätnej väzby nedá docieliť.

 

Nemocnica je verejným priestorom, kde majú a musia mať prístup predovšetkým pacienti. Do priestorov vylúčených z verejnosti je zamedzený prístup dverami so zámkom. Takto je to aj v prípade šatne, ktorú sme poskytli študentom medicíny. Po prešetrení celej udalosti sa zistilo, že nepovolaným cudzím osobám sa podarilo dostať do priestoru šatne medikov, pretože dvere na šatni medikov neboli uzamknuté.

 

Šatňu medikov si zamykajú študenti medicíny sami, kľúč pri príchode preberajú podpisom a odovzdajú na príslušnom mieste osobne. Odovzdávanie kľúča je evidované tak, aby sa podarilo aj dopátrať, kto posledný šatňu zamykal alebo mal zamknúť a nezamkol a bol pravdepodobne zodpovedný za vzniknutú situáciu.

 

Nemocnicu nemožno viniť za ľahostajnosť jednotlivca, ak nejde ani o zamestnanca, ale dospelého študenta zmluvne spolupracujúceho subjektu, ktorý podpisom pri preberaní a odovzdávaní kľúča potvrdzuje aj zodpovednosť za jeho správne použitie.

 

Znovu si dovoľujeme vyhlásiť, že sme otvorení dialógu a riešeniu podnetov, ktoré majú konštruktívny základ aj formu prezentácie a ktoré nám pomáhajú posúdiť našu prácu z iného uhla pohľadu. Riešenie cestou škandalizovania prostredníctvom sociálnych sietí, kde písanie hanlivých textov, neprávd a urážok je takmer nemožné postihovať pre relatívnu anonymitu.

 

Je našou úlohou zabezpečiť, aby sa zistený stav neopakoval a k tomu sme vykonali niekoľko technických opatrení.

 

Nešlo len o osadenie gule na dvere,  ale sme preverili 100%né fungovanie zvončekov z Kolárskej ulice , preverili sme ovládanie dverí vstupu, zabezpečili overenie uzamykania skriniek, ale i evidenciu preverovania kľúčov šatne medikmi oproti podpisu.

 

Je pravdou, že v súlade s charizmou rehole zabezpečíme aj starostlivosť o ľudí bez domova na Hattalovej ulici, kde funguje nizkoprahové zariadenie s denným centrom, integračným centrom, stravovacím strediskom, so strediskom pracovnej terapie a strediskom osobnej hygieny. Stáva sa, že ľudia bez domova, ktorým rehoľa podáva pomocnú ruku v stave odkázanosti porušujú etické hodnoty . Naša zdravotná starostlivosť je poskytovaná v rámci legislatívneho imperatívu, pričom sa snažíme netolerovať im antisociálne správanie a v súlade so záujmami štátu ich chceme integrovať do spoločnosti.

 

Snažíme sa správať tak, aby zosúladenie úloh, ktoré sme na seba prevzali, nekolidovalo so správaním tých, v prospech ktorých pracujeme.

 

Vedenie nemocnice

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Display:
https://www.milosrdni.eu/