Sunday 19. January 2020

Nemocnica milosrdných bratov úspešná v hodnotení pacientov i poisťovní!

Zdravotné poisťovne každoročne zisťujú spokojnosť pacientov s úrovňou a poskytovaním zdravotnej starostlivosti v slovenských nemocniciach. Potešili nás výsledky najnovšieho prieskumu, ktorý ohodnotil aj našu Univerzitnú nemocnicu s poliklinikou – Milosrdní bratia v Bratislave. Obstála úspešne.  Je za tým služba všetkých, ktorí v nej obetavo slúžia.

 

V rebríčku klientov zdravotnej poisťovne Union vykázala naša nemocnica prvé miesto spomedzi všeobecných nemocníc na Slovensku. Hodnotenia poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP)  vyhodnotili nemocnicu milosrdných bratov ako druhú najlepšiu spomedzi všeobecných nemocníc na Slovensku! Popredné miesto zaznamenala naša nemocnica aj medzi poistencami poisťovne Dôvera. Dlhoročný riaditeľ nemocnice JUDr. Michal Tinák na margo prieskumu vysvetlil:  „Ide o hodnotenie pacientov, teda tých, ktorí sú nám zverení. UNION nie je síce poisťovňou s najvyšším počtom poistencov, ale  jej vlastníkom je zahraničná kapitálová spoločnosť a prináša skúsenosti overené časom. Jej prieskum vypovedá, že  milosrdní bratia so svojimi nemocnicami obstoja v náročných kritériách nielen tu, ale aj inde v Európe. Osobitne nás tešia výsledky u poistencov VšZP.“ Podľa  ing. Jarmily Sandtnerovej, námestníčky riaditeľa  nemocnice pre ekonomiku a HTČ sa  do prieskumu spokojnosti s ústavnou zdravotnou starostlivosťou zapojili tí poistenci, ktorí boli v roku 2018 minimálne jeden deň hospitalizovaní v niektorom zo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Podľa jej slov dotazník obsahoval štrnásť otázok a týkal sa spokojnosti pacientov so správaním a starostlivosťou lekárov a sestier na oddelení, s informovanosťou zo strany ošetrujúceho lekára o vyšetreniach a ochorení pacienta, kvalitou ubytovania, stravy a upratovania na oddelení, poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, informáciami ošetrujúceho lekára a sestier o ďalšom postupe pri domácej liečbe a so zlepšením zdravotného stavu poistenca po prepustení z nemocnice. Poistenci sa mali vyjadriť aj k tomu, či by liečbu v danej nemocnici absolvovali aj v budúcnosti a odporučili ju  rodine alebo známym. Žiaden z oslovených pacientov nehodnotil odbornosť lekárov alebo použité liečebné metódy. „Umiestnenie Univerzitnej nemocnice s poliklinikou  Milosrdní bratia v prieskume vnímame s patričnou hrdosťou,“ dodala ing. J. Sandtnerová. Námestník riaditeľa nemocnice pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. František Špaček v tejto súvislosti uviedol: „V tejto  dobe sa prejavuje v chovaní  zdravotníkov nedostatok   kvalifikovaného personálu  a pacienti  horšie znášajú nepomer medzi  počtom špecialistov a vyžiadaných  vyšetrení. Ocenenie pacientov,  ktorí v chorobe  najcitlivejšie vnímajú dianie okolo seba,  je preto  veľmi  hodnotné. Zároveň nás však zaväzuje k tomu,  aby sme   naďalej nepoľavovali  vo vzťahu  pacient -  zdravotník. Za hodnotenie ďakujeme  každému  z pacientov,  avšak  najväčšia vďaka patrí tým, bez ktorých by sme ho nedosiahli: našim  lekárom, sestrám,  ošetrovateľom,  ale aj všetkým  nezdravotníckym pracovníkom, ktorí  dotvárajú pozitívny  obraz našej nemocnice.“ Námestníčka riaditeľa nemocnice pre ošetrovateľstvo Helga Mareková doplnila: „Vysoké ohodnotenie pacientov pre našu nemocnicu si veľmi vážim. Práca celého tímu sestier aj sanitárov aj za sťažených podmienok  (nedostatok personálu) je  na vysokej profesionálnej a ľudskej úrovni. Celodenná starostlivosť o pacientov si v každej smene vyžaduje zručnosti a flexibilitu v každej, aj neočakávanej situácii. Aby aj  pacient  vedel,  že je v rukách odborníkov a s každou požiadavkou ohľadom liečby sa môže na sestru či sanitára obrátiť. V našej nemocnici pracujem tridsať rokov, prežila som tu podstatne iné pracovné podmienky, ako sú teraz (ešte pred rekonštrukciou nemocnice), ale preto som tu vydržala toľko rokov, lebo kolektív pracovníkov nemocnice bol  výnimočný, rodinná atmosféra menšej nemocnice bola a je veľkým prínosom pre pracovné podmienky.“

 

Blízko pri človeku

Riaditeľ nemocnice JUDr. Michal Tinák vníma hodnotenie poistencov aj v kontexte dôležitých čísiel, ktoré dokumentujú  prevádzku nemocnice: „Je to vyše 260 000 ambulantných vyšetrení, takmer 70 000 rehabilitácií a 4,5 tisíc ukončených hospitalizácií ročne. Čiže tí, ktorí prichádzajú do našej  nemocnice, sú  prijímateľom pohostenia, uzdravenia, starostlivosti, ktorú táto nemocnica poskytuje v rámci svojej charizmy a títo ľudia nás hodnotili. Poisťovne sa v tomto prípade stávajú iba objektívnym mediátorom toho, čo zozbierali od svojich pacientov, poistencov, ktorí boli u nás ošetrovaní.“ Podľa jeho slov za  výsledkami prieskumu treba vidieť všetko, čo pacient v nemocnici dostáva:  od jeho prijatia, cez vyšetrenia, vzťahu k nemu, dôsledného dovyšetrovania, prostredia, kde sa nachádza, čistoty, stravy, lásky, komfortu, ktorý okolo seba má (každá izba je klimatizovaná, má sociálne zariadenie, nechýba televízia a duchovná starostlivosť podľa vlastného rozhodnutia pacienta.) Čiže ide o komplex vzťahov a služieb nemocnice, ktorá sa hlási k odkazu zakladateľa rehole milosrdných bratov – sv. Jána z Boha: „Cez telo k duši.“ Nemocnica  milosrdných bratov v Bratislave funguje na poli poskytovania zdravotnej starostlivosti kontinuálne od r. 1672 nadväzujúc na  tradíciu vytvorenú milosrdnými bratmi.  Bola  prvou neštátnou cirkevnou nemocnicou na Slovensku. Jej personál a spolupracovníci  sa riadia týmito hodnotami: kvalita, rešpekt, zodpovednosť,  spiritualita. V nemocnici je 122 lôžok na 8 oddeleniach, funguje tu 49 ambulancií a  tiež kvalitná lekáreň. V zariadení nechýba ani tlmočnícka služba pre nepočujúcich, ktorých tlmočník sprevádza do ambulancií a funguje tu aj bufet, ktorý je chránenou dielňou zamestnávajúcou mladých hendikepovaných ľudí. A ako vníma samotný personál spomínané ohodnotenie nemocnice? Cievna ambulancia patrí k vyhľadávaným. Rehoľná sestra Iveta prezradila: „Mnohí pacienti, ktorí sú odmietnutí v iných zariadeniach  vedia, že v našej ambulancii im vyjdeme v ústrety v najbližšom možnom termíne - obracajú sa na nás s dôverou, najmä keď im zlyhajú všetky telefonáty do iných ambulancií. Všetko robíme pre dobro chorého človeka. Tak, ako sa Pán Ježiš skláňal k biede učeníkov aj tým, že im umyl nohy, aj ja chcem byť tou, ktorá tiež ošetrí končatiny pacienta a dá mu pocítiť, že ho máme radi, že je prijatý. V našej ambulancii sa snažíme vždy  vytvoriť atmosféru prijatia chorého, aby  odchádzal s pocitom, že sa sem chce vracať, lebo sa mu pomohlo, lebo tu zažil radostnú atmosféru a dostal  adekvátnu zdravotnú pomoc. Veď mnohí nám tu aj povedia: u vás je taká radostná atmosféra! Teda snažíme sa byť blízko pri človeku. Myslím si, že mnoho z našich zamestnancov si uvedomuje, že táto cirkevná nemocnica má poslanie dať pocítiť každému človeku, že je výnimočný a zvlášť chorému človeku, chce dať pocítiť Božiu lásku.“ Ošetrovateľ Jaroslav Kajanovič pracuje v tejto nemocnici sedem rokov. Vymenil finančnú sféru za službu ľuďom v zdravotníctve. „Už keď človek vstúpi do tejto nemocnice, vidí tu  kresťanské znaky: kríže či náboženské obrazy. Mne to pomáha. A nielen mne. Som presvedčený, že to vnímajú nielen veriaci ľudia. Svoju službu vnímam ako sprevádzanie pacientov.  V mladosti som vôbec neuvažoval o tom, žeby som raz zakotvil v zdravotníctve. Keď som vstúpil do tejto sféry, bol som prekvapený. Nadnesene môžem povedať, že sa mi zdalo, že pacienti sa majú v tejto nemocnici ako králi. Je tu o nich profesionálne, ľudsky aj duchovne postarané. Beriem si príklad aj z mnohých našich zamestnancov.  Je tu veľa výborných ľudí. A čo najviac vystihuje túto nemocnicu? Je to najmä prijatie pacientov, ľudí, ktorí sem prichádzajú. Nie sme veľká nemocnica, ale nik odtiaľto neodíde neošetrený. Tu človek vidí, že tí, ktorí tu slúžia, urobia pre chorého všetko. Vnímanie služby je tu markantné. Ja som k nej prišiel v zrelom veku a vidím, že Pán Boh ma cez rôzne okolnosti k tomu viedol. Neviem, čo by som mohol lepšie robiť. Táto služba  aj s jej duchovným rozmerom  má vždycky význam. A čo je najťažšie v službe? Istý citát hovorí, že najviac dosiahne ten, kto vie stále začínať. A tu treba stále začínať. Ako ošetrovateľ musím byť stále k dispozícii. Keď sa pýtam kolegov po službe, aká bola služba, najčastejšie počujem:  „Dobrá.“ – vždy ma to povzbudí. Aj keď je to ťažká služba, nefrflú. Toto sa dnes vidí málokde. Jednoducho, idem do služby nie aby som to tam  nejako pretrpel, ale idem slúžiť.“  

 

Pohostinnosť a vľúdnosť k pacientom

Lekárka z internej ambulancie MUDr. Monika Hívešová pridáva svoju skúsenosť:  „Práca s ľuďmi a zvlášť  chorými, je náročná, a to po psychickej, ale aj fyzickej stránke. Táto práca je tímová. Nemocnica milosrdných bratov je personálne aj priestorovo menšia, umiestnená v centre Bratislavy. V čom vidím jej špecifickosť, to sú medziľudské vzťahy. Je to duchovným rozmerom našej nemocnice, vierou našich zamestnancov, ale aj tým, že v  nemocnici s menším počtom personálu sa zákonite zamestnanci poznajú lepšie. A tento fakt sa prenáša aj do vzťahu ku pacientovi. Čo pre mňa najviac vystihuje nemocnicu je  hospitalita- pohostinnosť, snaha vzájomne si pomáhať a teda snaha pomôcť tým, ktorí túto pomoc potrebujú. Na práci v internej ambulancii mám najradšej stretávanie sa s novými ľuďmi, dynamiku, keď príde pacient a rozpráva o tom, čo ho trápi. A mojou úlohou je spoznať, ako mu môžem pomôcť. Ďalej mám rada, keď sa pacient vráti, chodí na kontroly a jeho zdravotný stav je stabilizovaný a uspokojivý. Konkrétne v našej ambulancii sa najčastejšie stretávam s ochoreniami srdcovocievneho systému, s diagnostikou hypertenzie a jej liečby  a poruchami metabolizmu tukov. Veda a poznanie napredujú míľovými krokmi dopredu a s tým rastú aj nároky pacientov. Každý pacient je iný a nie vždy sa dá dostatočne vyhovieť. Pre mňa je vzorom každý lekár, ktorý svoju prácu robí poctivo, so záujmom a snahou o dobro pacienta.“ Ako ešte na záver k úspešnému prieskumu hodnotenia nemocnice dodáva jej riaditeľ JUDr. Michal Tinák: „Je to zaplatené obrovskou námahou: fyzickou i duševnou, energiou ľudí, ktorí poskytujú  zdravotnú starostlivosť. Nie vždy dokážeme mať dostatok síl, aj my nosíme v sebe svoje problémy, ale chceme, aby ich necítili tí, o ktorých sa staráme. Každá vec, ktorá sa podarí – je to ako u športovca: cíti úľavu v duši, že jeho námaha nebola zbytočná.  To, že našu nemocnicu ľudia vnímajú a nestojíme v zdravotníctve v úzadí, ako ukázal prieskum, je povzbudzujúce do budúcich časov. Je to otázka odkazu Cirkvi, sv. Jána z Boha, že láska v tomto svete má stále svoju zodpovednosť, ktorá sa nedá obísť,“ dodal JUDr. Michal Tinák.

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Display:
https://www.milosrdni.eu/