Monday 18. November 2019

Systém elektronického zdravotníctva v našej nemocnici – ako to funguje v praxi?

To, o čom kedysi v nemocniciach nechyrovali, sa stáva realitou: do komplexnej  starostlivosti o pacientov sa zdravotnícke zariadenia, lekári, poisťovne už postupne zapájajú cez systém tzv. elektronického zdravotníctva (známy pod skratkou eHealth, e- Zdravie). V praxi to znamená veľa výhod, ale aj otázok a možných komplikácií, ktoré sa v začiatkoch spustenia projektu aj očakávali. O tom, ako je naša nemocnica milosrdných bratov pripravená a zapojená do systému elektronického zdravotníctva, sme sa pozhovárali s námestníkom riaditeľa pre Liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. Františkom Špačekom.

      

Pán námestník, čo bolo najnáročnejšie v rámci zavádzania systému eHealth v nemocnici?

„Asi najnáročnejšie  bolo obdobie  pochopenia a „ladenia“ legislatívnych zmien a budovania technického zázemia, kedy sme zaregistrovali pomerne veľké rezervy v dôslednom šírení dôležitých informácií a jednoznačných pokynov medzi zdravotníkov a dodávateľov nemocničných informačných systémov. Takisto pri samotnej implementácii systému sme sa stretávali s detskými problémami, kedy napr. neprišli karty zdravotníkov načas, neboli synchronizované údaje o úväzkoch na zdravotníckych kartách s realitou a samotná počítačová implementácia mala tiež svoje úskalia. Týmto obdobím sme však prešli a dnes máme zapojené a funkčné prakticky všetky pracoviská. Predpokladáme a dúfame, že „muchy“ a „mušky“ fungovania sa doladia, aby sa zjednodušila práca lekára na ambulancii a nebol odsúdený na čakanie a neustále potvrdzovanie rutinných krokov. Tiež očakávame, že po praktickom spustení sa preukázané nedostatky budú ďalej systémovo riešiť. Nevyriešenými zostávajú deklarácie súhlasu pacientov s náhľadom do ich údajov, dostupnosti elektronickej zdravotnej dokumentácie po úmrtí pacienta (napríklad správa patologického pracoviska pre oddelenie nemocnice, kde pacient zomrel), nevyjasnené sú zabezpečenia psychiatrických a gynekologických nálezov výhradne pre praktických lekárov tak, aby nedochádzalo k zneužitiu údajov. Ale takéto nedostatky sa dajú očakávať takmer vždy pri uvádzaní projektu do praxe, vyplynú naozaj až z reálnych situácií v praxi.“

 

Ako sa v praxi prejaví konkrétne fungovanie ambulancií a oddelení nastavených do projektu a čo to bude znamenať  pre pacientov?

„To hlavné, čo pacient teraz zaregistruje, je viac administratívnych krokov pri jeho ošetrení. V súčasnosti ešte nefunguje náhľad do dokumentácie pacienta, nakoľko sa údaje o pacientoch ešte len dopĺňajú. Tiež pacient nevie elektronicky preukázať súhlas s náhľadom do jeho dokumentácie, nie sú doriešené vyjadrenia súhlasu bez elektronického občianskeho preukazu ( ID karty). Čo už funguje, je náhľad do liekovej knižky pri predpisovaní nových liekov, takže  lekár vidí, aké lieky pacient mal predpísané (to neznamená že ich už užíva) a môže korigovať preskripciu nových liekov. Pacient môže odísť do lekárne aj bez papierovej formy predpisu alebo s predpisom, ktorý obsahuje čiarový kód. Tu však predpokladáme zotrvanie duálneho obdobia. Teda aj s papierovou formou receptu pre našich pacientov, kým nebudeme mať istotu, že pacient, ktorý odíde domov a v mieste bydliska bude chcieť vybrať lieky z elektronického receptu, tam nejakým technickým nedopatrením recept mať nebude. Pre lekárov „e – Zdravie“ prinieslo viaceré zmeny: možnosť elektronického výmenného lístka ( zatiaľ som vo vlastnej praxi  taký nedostal ), náhľad do liekovej knižky a neskôr náhľad do zdravotných záznamov pacienta. Lekári aj sestry sa tomu  museli prispôsobiť administratívou, nakoľko sa očakáva, že pacient bude pre eHealth spracovaný bezprostredne po poskytnutí zdravotnej starostlivosti. V praxi to znamená okamžite vyhľadať a určiť číselne správnu diagnózu, vyznačiť spôsob ošetrenia (akútny, bežný) a odoslať na portál „e - Zdravia.“ Doteraz sa lekári venovali pacientom a na konci dňa vznikol čas na administratívu. Teraz sa časť administratívy stala povinnou - po ošetrení. Ale verím, že zjednodušenie týchto hlásení do systému sa prejaví aj na skrátení nevyhnutného času venovaného tomuto hláseniu. Samozrejme, plne chápem, že projekt je na začiatku, takže teraz nie sme vo fáze využívania portálu a deklarovaných výhod, ale len vo fáze napĺňania údajov. Čiže máme z „e – Zdravia“ viac práce, ako úžitku. Toto by sa, samozrejme, po istom čase, malo obrátiť.“

Ďakujeme za rozhovor.

Andrea Eliášová, foto: autorka

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Display:
https://www.milosrdni.eu/