Thursday 23. May 2019

Liga proti rakovine opäť pomohla našim onkologickým pacientom

Aj z tohtoročnej zbierky Dňa narcisov Liga proti rakovine opäť  venovala našej Univerzitnej nemocnici s poliklinikou  Milosrdní bratia – onkologickému oddeleniu - sumu 5000 eur. Tento sponzorský dar nám pomohol skvalitniť vybavenie onkologického oddelenia. Vďaka nemu nemocnica zakúpila dve elektricky polohovateľné lôžka s antidekubitnými matracmi a nočnými stolíkmi. Naši pacienti tak majú zabezpečený zdravotný komfort pri náročnej liečbe.

Dar Ligy proti rakovine a našej nemocnice pre onkologických pacientov.
Ilustračné foto-nový trakt nemocnice, kde je aj onkológia.
Jeden zo stolíkov zakúpených z daru.
 

Riaditeľ našej nemocnice JUDr. Michal Tinák vníma Ligu proti rakovine ako zoskupenie ľudí, ktorí aktívnym spôsobom a v morálne i ľudsky mimoriadne dôležitej oblasti pomáhajú tým, ktorí sú na pomoc odkázaní.

„Dnes onkologických pacientov pribúda. Aj naše onkologické oddelenie zaznamenáva ich nárast. Samozrejme, partneri, ktorými sú pre nás zdravotné poisťovne, to tiež monitorujú a uvedomujú si záväzok, ktorý majú voči svojim poistencom. Preto v tejto ťažkej situácii je pozitívny prístup Ligy proti rakovine mimoriadne morálne aj ľudsky hodnotným činom. Ďakujem jej, že  nás zahrnula medzi svojich partnerov. Finančný dar, ktorí sme od nej dostali, si naši lekári aj zdravotné sestry a rovnako pacienti vážia.  Zakúpili sme zaň to, čo sme cítili ako najnutnejšie, aby darované prostriedky boli využité čo najefektívnejšie. Okrem medicínskeho a ekonomického rozmeru sponzorského daru mobilizuje  tento počin ľudí v morálke. Veď ľudia, ktorí sa zapoja do takto organizovanej charitatívnej akcie, akú robí Liga proti rakovine,  prejavujú spolucítenie a súdržnosť s tými, ktorí sú odkázaní na pomoc. Je to veľmi silný morálny signál, pretože Liga proti rakovine tak zjednocuje ľudí: tých, ktorí momentálne nepotrebujú pomoc s tými, ktorí sú na ňu odkázaní,“ uviedol JUDr. M. Tinák. Onkológiu označil za jednu z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí medicíny. Priznal, že v blízkej budúcnosti by nemocnica rada zabezpečila na onkologickom oddelení aj klimatizáciu, pretože napriek dobrému stavu jej budovy i dobrému zabezpečeniu pred  „tropickými teplotami“ (fólie na oknách, staré hrubé múry udržujúce chlad)  teplota vzduchu je z roka na rok - najmä v letnom období -  čoraz vyššia. „Chcel by som preto, aby toto oddelenie malo klimatizované izby a priestory, čo bude dobré pre pacientov i personál,“ dodal riaditeľ našej nemocnice.

 

Ako to pocítia pacienti?

 

Námestníčka riaditeľa nemocnice pre ekonomiku Ing. Jarmila Sandtnerová  vníma veľmi pozitívne fakt, že Liga proti rakovine už niekoľko rokov  pomáha nemocnici rozširovať a dopĺňať vybavenie onkologického oddelenia. Podľa jej slov aj personál oddelenia to uvítal. Najnovšími pomôckami sa podarilo dobudovať jednu celú pacientskú izbu onkologického oddelenia. MUDr. Maroš Fremal, sekundárny lekár onkologického oddelenia nemocnice ešte doplnil:Vďaka sponzorskému daru zlepšujeme komplexnú starostlivosť o našich onkologických pacientov, vrátane diagnostiky, ako aj terapie. Zároveň zlepšujeme prostredie, v ktorom sa realizuje samotná diagnostika , ako aj podávanie liečby. Spolupracovníkom nové pomôcky uľahčujú prácu s pacientmi, čo pomáha vytvárať aj lepšie porozumenie vo vzťahoch medzi personálom a chorými. Budeme radi, ak aj v budúcnosti budeme môcť naďalej zvyšovať kvalitu našej starostlivosti o pacientov nám zverených.“

 

Prečo nás Liga proti rakovine podporila?

 

Výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Ing. Eva Kováčová na margo udeleného sponzorského daru pre našu nemocnicu uviedla:Liga proti rakovine počas celej existencie verejnej zbierky Deň narcisov, ktorej 21. ročník sa konal už tradične v apríli t.r. podporuje z jej výnosu i zdravotnícke subjekty. Do úvahy sa berie prospešnosť finančnej podpory v prospech onkologických pacientov vo forme skvalitnenia liečby, jej lepšieho zvládania či prežívania. V rámci možností podporujeme žiadosti subjektov, s ktorými máme dlhodobú dobrú spoluprácu, spočívajúcu v ústretovosti pri riešení ťažkých onkologických prípadov a tiež tam, kde máme dobrú spätnú väzbu od pacientov na daný subjekt. K takýmto zariadeniam, kde pacientom vychádzajú v ústrety, kde je nimi pozitívne hodnotená kvalita liečby i ústretovosť lekárov, zdravotníckych a iných pracovníkov, určite patrí aj UNsP Milosrdní bratia. Tešíme sa, že vďaka podpore a dôvere širokej verejnosti môžeme aspoň troškou pomôcť zlepšovať náročné podmienky liečby pacientov, čo v konečnom dôsledku môže ovplyvniť pozitívne i namáhavú prácu lekárov a sestier pracujúcich práve v odbore onkológia. Veríme, že spoločne budeme prospešní a nápomocní mnohým ľuďom, ktorých postihlo náročné onkologické ochorenie.“

 

Už 21 rokov pripravujú Deň narcisov

 

Liga proti rakovine je charitatívna organizácia so zameraním na pomoc práve onkologickým pacientom a ich rodinám, pri jej vzniku stála MUDr. Eva Siracká s manželom – tiež dlhoročným lekárom - onkológom MUDr. Jánom Sirackým DrSc. Organizácia zorganizovala už 21 ročníkov zbierky Deň narcisov, ktorou pomáha pacientom s rakovinou. Zriadila Centrá pomoci pre onkologicky chorých, kde dostanú aj potrebnú psychologickú pomoc a podporu v boji so zákerným ochorením. Pre onkologických pacientov zabezpečuje rôzne terapeutické voľnočasové aktivity. Okrem toho roky prevádzkuje Linku pomoci (telefonická pomoc pacientom). Pravidelne pripravuje preventívne prednášky, školí zdravotníkov, ba aj učiteľov a deťom do škôl prináša osvetovú onkologickú výchovu. Sme radi, že Liga proti rakovine svojím sponzorským darom  podporila aj našich pacientov, ktorých liečime v centre Bratislavy.

 

Andrea Eliášová,

foto: archív UNsP Milosrdní bratia,

logo Ligy proti rakovine poskytla samotná organizácie

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Display:
https://www.milosrdni.eu/