Thursday 6. May 2021

Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ NDC Domov sv. Jána z Boha, n.o., Hattalova 1070/6, 831 03 Bratislava

 

vyhlasuje výberové konanie na

 

jedno pracovné miesto pracovníka NDC Domov sv. Jána z Boha, n.o.

 

 

Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.04.2021 od 13:00 hod. v priestoroch

 

NDC Domov sv. Jána z Boha, n.o., Hattalova 1070/6, 831 03 Bratislava.

 

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Domov sv. Jána z Boha, n.o.,

 

Hattalova 1070/6, 831 03 Bratislava. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu majú záujem.

 

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 21.04.2021. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu sa kandidát uchádza):

 

štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

 

potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie: názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor),

doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,

 

uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,

 

informáciu o dostupnosti materiálno-technického vybavenia umožňujúce video pohovor (ak je relevantné),

 

súhlas s vytvorením audio záznamu, v prípade video pohovoru.

 

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu pracovník NDC Domov sv. Jána z Boha, n.o. sú:

 

Nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 4 písm. a). Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu pracovník NDC Domov sv. Jána z Boha, n.o.sú:

Znalosť slovenského jazyka.

 

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 

osobnostné predpoklady: schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,

 

znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne).

 

znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a pod.).

 

 

 

Každý úspešný uchádzač na pozíciu pracovník NDC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje výpisom z registra trestov (nie

 

starším ako tri mesiace).

 

 

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 

Miestom výkonu práce je (uveďte adresu): Hattalova 1070/6, 831 03 Bratislava.

 

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.05.2021.

 

Pre pracovnú pozíciu pracovník NDC je stanovená hrubá mzda: 815,- €.

 

 

 

Charakteristika práce pracovníka NDC:

 

Pracovník asistuje odborným pracovníkom pri výkone jeho činnosti pod jeho metodickým vedením.

 

Pracovník vykonáva činnosti:

 

asistuje odborným pracovníkom pri výkone jeho činnosti podľa ich pokynov a ich metodickým vedením;

 

vyhľadáva potenciálnych užívateľov služieb, aktivít a činností NDC;

 

vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s užívateľom;

 

vedie napr. voľnočasové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní; zapája ďalších členov komunity, resp. obce do aktivít NDC;

 

ak je to potrebné, pomáha užívateľom služieb s tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka, prípadne iného jazyka) pri komunikácií v rámci poskytovania odborných činnosti, iných činnosti a aktivít (napr. predškolský klub; komunitné aktivity);

 

vedie nevyhnutnú administratívu (týkajúcu sa napríklad pracovnej dokumentácie); zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;

 

 

zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym metodikom/koordinátorom            a vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.

  • navimg17887displayCimg.png
  • instagram4.jpeg
  • navimg17885displayCimg.png

DOMOV SV. JÁNA Z BOHA

Hattalova ul. 6

SK 831 03 Bratislava

Tel.: 00421 2 4445 8020

Display:
https://www.milosrdni.eu/