Tuesday 29. September 2020

Oznam o výberovom konaní

Oznam o výberovom konaní

Nízkoprahové denné centrum Domov sv. Jána z Boha, n.o.

Vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto:

 

riaditeľ

 

Spôsob realizácie výberového konania: ústny pohovor

Výberové konanie sa uskutoční dňa 30.9.2020 o 10.00 hod. v priestoroch Hospitálskej Rehole sv. Jána z Boha, Nám, SNP č. 8-11, 811 06 Bratislava.

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť mailom na sprava@milosrdni.sk  a poštou na adresu: Hospitálska Rehoľa sv. Jána z Boha, Nám, SNP č. 8-11, 811 06 Bratislava.

Uzávierka na preloženie žiadosti o prijatie do zamestnania je 19.9.2020. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky , nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • Štruktúrovaný životopis (CV)
 • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • Doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
 • Uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenie od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,

 

Kvalifikačné predpoklady uchádzača sú:

 

 1. Bezúhonnosť
 2. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca.

alebo

 1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, politológia, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, ak táto fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonávala v pracovno-právnom vzťahu  alebo obdobnom pracovnom vzťahu pracovné činností, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci a
 2. Prípadne iný doklad o vysokoškolskom vzdelaní
 3. Verbálne pripraviť stratégiu práce a rozvoj zariadenia

 

Minimálna požadovaná prax je 1 rok v sociálnej práci.

Sociálna práca je odborná činnosť  alebo súbor odborných činností vykonávaných sociálnym pracovníkom alebo asistentom sociálnej práce, na vykonávanie ktorých sú potrebné vedomosti a zručnosti získané absolvovaním vysokoškolského vzdelania vyššie uvedených študijných odborov. Do praxe sa započítava  výlučné sociálna práca vykonávaná v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (zákon č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce).

Splnenie požiadavky praxe sa preukazuje potvrdením zamestnávateľa, prípadne iným hodnoverným dokladom, napr. pracovnou zmluvou, pracovnou náplňou, dohodou, pracovným posudkom, potvrdením o zamestnaní a pod. v prípade skrátených pracovných úväzkov je potrebné preukázať, že súčet odpracovaných pracovných hodín zodpovedá počtu pracovných hodín v plnom pracovnom úväzku.

Ďalšie výberové kritéria sú:

 • Znalosť slovenského jazyka na úrovni minimálne C1-Skúsený používateľ.

 

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady: empatia; flexibilita, schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; schopnosť alternatívnymi formami riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách; schopnosť ostať neutrálny; schopnosť rozpoznať konflikt záujmov a ďalšie,
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
 • skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napr. pôsobenie v sociálne vylúčených komunitách alebo v komunitách ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivít, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít,
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
 • práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom),
 • administratívne zručnosti,
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
 • odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 

Ponúkaná mzda:

 • 2200€ brutto

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.

 • navimg17887displayCimg.png
 • instagram4.jpeg
 • navimg17885displayCimg.png

DOMOV SV. JÁNA Z BOHA

Hattalova ul. 6

SK 831 03 Bratislava

Tel.: 00421 2 4445 8020

Display:
https://www.milosrdni.eu/