Saturday 21. September 2019

Výsledky voľby 69. generálnej kapituly rehole milosrdných bratov

Dňa 5. februára 2019 sa skončila v Ríme 69. generálna kapitula Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha – milosrdných bratov (trvala od 14. januára 2019), v rámci ktorej bol 26. januára t. r. znovu zvolený do funkcie generálneho predstaveného brat Jesus Etayo Arrondo OH, ktorý rehoľu viedol aj uplynulých šesť rokov. Bol zvolený na ďalších šesť rokov.

Brat Jesus E. Arrondo počas obradu posviacky
Generálny predstavený Jesus E. Arrondo počas návštevy u moravských bratov
Jesus Arrondo s predstaveným Rakúskej provincie rehole
Jesus Etayo Arrondo so spolupracovníkmi a spolubratmi rehole
Na jednom zo stretnutí

Bratia, ktorí sa zúčastnili zasadnutia kapituly, sa na udalosť dôkladne  pripravovali osobnou modlitbou i eucharistickým slávením, ktoré viedol brat Juan Carlos Martos CFM, ktorý bratov kapitulou sprevádzal. Znovu zvolený generálny predstavený brat Jesus Etayo Arrondo OH sa narodil 26. mája 1958 v meste Fustiňana (provincia Navarra) v Španielsku. Po absolvovaní  školy v Zaragoze vstúpil do rehole milosrdných bratov a svoj postulát začal v r.1974 v Barcelone. Noviciát absolvoval v Madride (Carabanchel Alto), kde skladal aj svoje prvé sľuby (r. 1977). V r. 1983 zložil slávnostné rehoľné sľuby a počas ďalších dvoch rokov ukončil svoje teologické vzdelanie. Vysvätený za kňaza bol v r.1985 v jeho rodnom meste. Získal tiež diplom z oblasti ošetrovateľstva a v rámci teológie si prehĺbil poznatky zo štúdia zasväteného života.  V r. 2002 ukončil postgraduálne štúdium pastoračnej starostlivosti o chorých a v r. 2004 získal európsky magisterský titul v odbore bioetiky. Svoje vedomosti a skúsenosti z šírenia charizmy hospitality odovzdával mladým spolubratom už ako magister formácie, neskôr ako magister novicov a scholastikov. Popri tom slúžil ako ošetrovateľ  v niekoľkých zariadeniach milosrdných bratov v aragónskej provincii.  Bol aj provinčným definítorom (niekoľko období za sebou) a v r.1995-2001 aj provinciálom rehole. Na 66. generálnej kapitule (2006) bol zvolený druhým generálnym definítorom a za generálneho predstaveného bol prvýkrát zvolený v r.2012. Rehoľa milosrdných bratov mu vyprosuje v jeho náročnej službe veľa zdravia a Božích milostí. V jeho poslaní pri šírení charizmy sv. Jána z Boha mu bude pomáhať rada zložená zo šiestich definítorov v tomto zložení:

Br. Joaquim Erra I Mas
Br. Pascal Ahodegnon
Br. José Augusto Gaspar Louro
Br. Joseph Smith           
Br. Dairon Orley Meneses Caro
Br. Vincent Kochamkunnell

Novým definítorom zodpovedným za Európu je vyššie uvedený brat Joaquim Erra i Mas. Je diplomovaným ošetrovateľom, vyštudoval aj teológiu. Má prax z nemocníc,  pediatrických ambulancií a z práce s hendikepovanými.  Je členom manažmentu detskej kliniky, ktorú rehoľa milosrdných bratov riadi v Barcelone.  Zároveň je členom neziskovej organizácie  Bayt Al-Thaqafa. Tá napomáha integrácii arabských prisťahovalcov a snaží sa o dialóg medzi kultúrami.  Aktivizuje sa aj v ďalších nadačných fondoch, v rámci ktorých rehoľa spolupracuje s inými organizáciami nielen v Španielsku, ale aj vo Francúzsku.

 

Andrea Eliášová, foto: archív

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/