Streda 22. september 2021
Psychologická ambulancia

Psychologická ambulania

Kód výkonu

Názov výkonu

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

PSY001/1

Komplexné psychologické vyšetrenie na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca  (vrátane diagnostiky, dotazníkov, funkčného vyšetrenia, posúdenie inteligenčných schopností, záverečnej správy

50,00

0,00

50,00

PSY002/1

Kontrolné psychologické vyšetrenie na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca

40,00

0,00

40,00

PSY003/1

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre športové kluby na vlastnú žiadosť pacienta

50,00

10,00

60,00

PSY004/90

Vyšetrenie špeciálnej psychickej spôsobilosti na nosenie a držanie zbraní a streliva

50,00

10,00

60,00

PSY005/90

Vyšetrenie špeciálnej psychickej spôsobilosti vodičov, na žiadosť pacienta

50,00

10,00

60,00

PSY006/90

Vyšetrenie špeciálnej psychickej spôsobilosti vodičov nad 70 rokov, na žiadosť pacienta

33,33

6,67

40,00

PSY007/1

Psychodiagnostika komplexná (do 12 rokov) nad rámec  úhrady ZP, na žiadosť rodičov

62,00

0,00

62,00

Podľa kódu z číselníka výkonov

Príplatok za špecifickú psychodiagnostiku detí ( do 12r, nad 12 r ) podľa bodového ohodnotenia špecifického výkonu z katalógu zdravotných výkonov za každý bod

0,04

0,00

0,04

PSY008/1

Psychodiagnostika komplexná (nad 12 rokov) nad rámec úhrady ZP, na žiadosť rodičov

86,00

0,00

86,00

Podľa kódu z číselníka výkonov

Príplatok za špecifické vyšetrenia detí na žiadosť rodičov (školská zrelosť, lateralita, intelektové schopnosti, pamať, poruchy učenia, osobnosť, poruchy správania, pozornosti (ADD, ADHD),emocionalita (úzkosť, depresia),vzťahová väzba - podľa bodového ohodnotenia  výkonu z katalógu zdravotných výkonov , za každý bod

0,04

0,00

0,04

PSY009/1

Psychologická konzultácia s rodičmi (o dieťati), nad rámec úhrady ZP, na žiadosť rodičov

18,00

0,00

18,00

PSY010/1

Psychologická konzultácia s rodičmi aj s dieťaťom, nad rámec úhrady ZP na žiadosť rodičov

57,00

0,00

57,00

PSY011/1

Predškolská príprava dieťaťa (emocionálna, sociálna, intelektuálna)  nad rámec úhrady ZP , na žiadosť rodičov

28,50

0,00

28,50

PSY012/1

Krátkodobé vedenie dieťaťa v školskom veku (emocionálne problémy a problémy správania, max. 10 stretnutí )

30,00

0,00

30,00

PSY013/1

Krátkodobé vedenie dieťaťa v školskom veku (intelekt, pozornosť, pamäť, max. 10 stretnutí )

39,00

0,00

39,00

PSY014/1

Posudok  špecialistu o pracovnej spôsobilosti pred nástupom do zamestnania, na vlastnú žiadosť pacienta

20,00

0,00

20,00

PSY015/1

Príplatok za ošetrenie  vyžiadané pacientom v ambulancii mimo ordinačných hodín po dohovore s lekárom ambulancie

50,00

0,00

50,00

Podľa kódu z číselníka výkonov

Iné zdravotné výkony v špecializovanej ambulancii pre iný ako zdravotný účel, výkon ohodnotený bodmi podľa katalógu zdravotných výkonov, cena za 1 bod

0,04

0,00

0,04

 

Vypracovanie posudkov

Kód výkonu

Názov výkonu

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

POS001/1

Potvrdenie o zdravotnom stave pred využitím leteckej prepravy

10,00

0,00

10,00

POS002/1

Lekárska správa pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podľa  zákona 448/2008 Z. z.

15,00

0,00

15,00

POS003/90

Posudok o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia

5,83

1,17

7,00

POS004/90

Komplexné lekárske vyšetrenie vrátane vystavenia správy pre potrebu komerčnej poisťovne

20,83

4,17

25,00

POS005/90

Vystavenie potvrdenia na žiadosť  pacienta/ klienta pre ďalšie nešpecifikované účely

8,33

1,67

10,00

POS006/90

Vystavenie posudku na žiadosť pacienta/ klienta pre právne  účely

16,66

3,34

20,00

POS007/1

Vystavenie potvrdenia pred účasťou na športovom podujatí

10,00

0,00

10,00

POS008/90

Lekárska správa pre úrazové poistenie (komerčná poisťovňa)

5,83

1,17

7,00

 

Administratívne poplatky

Kód výkonu

Názov výkonu

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

PR001/1

Vystavenie kópie lekárskej správy na žiadosť pacienta  (originál je súčasťou zdravotného výkonu)

1,00

0,00

1,00

PR002/1

Vystavenie kópie lekárskeho tlačiva pri strate, poškodení ( PN, preukaz, poukaz, recept) (originál je súčasťou zdravotného výkonu)

5,00

0,00

5,00

PR003/1

Zhotovenie kópie zdrav.  dokumentácie za každú stranu kópie formátu  A4

1,00

0,00

1,00

PR004/1

Vyhľadanie  zdravotnej dokumentácie pacienta, uloženej v archíve v príslušnom roku

10,00

0,00

10,00

PR005/90

Vyhľadania a vystavenie výpisu/ kópie z archívu oddelenia PaM

8,33

1,67

10,00

PR006/1

Komunikácia s klientom v cudzom jazyku

25,00

0,00

25,00

PR007/1

Príplatok za vystavenie dokumentácie v  niektorom  z cudzích jazykov na žiadosť pacienta/klienta

20,00

0,00

20,00

PR008/90

Vyhotovenie iných  fotokópií - sadzba za 1 stranu formátu A 3

0,50

0,10

0,60

PR009/90

Vyhotovenie iných  fotokópií - sadzba za 1 stranu formátu A 4

0,42

0,08

0,50

PR010/1

Pokuta za nenahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne, za každý mesiac od začiatku zmeny

4,00

0,00

4,00

PR011/90

Príplatok za expresné vybavenie administratívneho úkonu pri posudkoch (do 24 hodín)

8,33

1,67

10,00

PR012/1

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta

20,00

0,00

20,00

PR013/1

Znovu založenie zdravotnej karty dispenzarizovaného pacienta pri strate zdravotnej dokumentácie pacientom

20,83

4,17

25,00

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Psychologická ambulancia
Zdravotno-relaxačné centrum
Lipnická 3153
900 42 Dunajská Lužná
Telefón: 0948 909021
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/