Saturday 25. June 2022

Výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci lekárne

Výberové konanie

 

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia s.r.o. v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci lekárne v Univerzitnej nemocnici s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s.r.o., so sídlom nám. SNP 10, Bratislava

Pracovné miesto sa obsadzuje na výkon práce Vedúci lekárne – riadenie a koordinovanie výkonu verejnej a nemocničnej lekárni v Univerzitnej nemocnici s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Hospitálskej rehole Milosrdní bratia.

  

Informácie o pracovnom mieste

 

 

Podmienkou výkonu tejto profesie je odborná spôsobilosť na vedenie verejnej lekárne alebo nemocničnej lekárne, ktorá sa získava nadobudnutím päťročnej odbornej praxe alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore lekárenstvo.

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Komplexná starostlivosť a zodpovednosť za pridelenú lekáreň.  
 • Riadenie a kontrola práce zamestnancov na lekárni.
 • Vytváranie priaznivých podmienok na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov.
 • Plánovanie pracovných zmien zamestnancov na lekárni.
 • Zodpovednosť za správnosť evidencie dochádzky zamestnancov.
 • Pravidelná komunikácia so zamestnancami lekárne, ich hodnotenie a aktívna spolupráca s ďalšími oddeleniami spoločnosti.
 • Vydávanie liekov na lekársky predpis, voľno predajných liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu lekárne v súlade s platnou legislatívou.
 • Poskytovanie odborných informácií ohľadom liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a doplnkového sortimentu lekárne.
 • Poskytovanie odborného poradenstva pacientom o dodržiavaní správneho liečebného režimu a o prevencii ochorení.
 • Dodržiavanie platných predpisov a nariadení, pokynov a usmernení nadriadených orgánov, komunikácia s príslušnými kontrolnými orgánmi.

Kvalifikačné predpoklady

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore Farmácia

Práca s počítačom - Pokročilý
Lekárensky softwér - ovládanie NRSYS - výhodou

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • záujem o odborné vzdelávanie, otvorenosť novým vedomostiam
 • dobré komunikačné zručnosti a proaktívny prístup k pacientovi
 • zdieľanie spoločných hodnôt a ochota spolupracovať s ostatnými členmi tímu
 • zodpovedný prístup k práci a dodržiavanie stanovených pravidiel
 • inovatívne myslenie, flexibilita a schopnosť vedieť reagovať na zmeny
 • ľudskosť a empatia
 • zameranie na cieľ a dosahovanie spoločných výsledkov

Zamestnanecké výhody, benefity

 

- príjemné prostredie

- moderná lekáreň
- výborný kolektív
- osobné ohodnotenie

 

Požadované doklady:
- profesijný štruktúrovaný životopis
- písomná žiadosť - motivačný list Vášho záujmu
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- úradne osvedčená kópia dokladu o požadovanom vzdelaní
- doklad o odbornej praxi v dĺžke najmenej 5 rokov ( potvrdenia zamestnávateľov, alebo iný relevantný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú odbornú prax po ukončení vysokoškolského štúdia)
- prípadne jazykový diplom
- Vaše platové očakávania

 

Nepredloženie niektorého z dokladov a príloh alebo neskoré doručenie prihlášky na VK môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme. Základný plat pri plnom pracovnom úväzku je minimálne 2 400,- EUR.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi na e-mailovú adresu: jsandtnerova@milosrdni.sk  

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 30.06.2022. 

Predpokladaný termín nástupu je dohodou.

 

 

                     v.r.                                                              v.r.

 ..........................................                 .......................................................

         JUDr. Michal Tinák                                     MUDr. František Špaček

           konateľ UNsP MB                            konateľ UNsP MB, poverený vedením

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Display:
https://www.milosrdni.eu/