Friday 23. October 2020

Oznam o výberovom konaní

Univerzitná nemocnica s poliklinikou, spol. s r. o., Milosrdní bratia, Nám. SNP 10, 814 65 Bratislava je štandardná nemocnica so 105 lôžkami, 35 ambulanciami a verejnou lekárňou. 360 zamestnancov sa každý rok stará o zhruba 4 500 hospitalizovaných a 330 000 ambulantných pacientov. Prevádzka sa teší vynikajúcej povesti.

 

Naša nemocnica v Bratislave je súčasťou rakúskej provincie Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha, Milosrdní bratia, ktorá má zariadenia v Rakúsku, na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku.

 

S nástupom od 1. januára 2021 hľadáme na obsadenie

postu výkonného riaditeľa – konateľa/ riaditeľku- konateľku

v nemocnici v Bratislave - v rozsahu 100% pracovného úväzku.

 

Vaše úlohyZodpovedáte za celkové riadenie a správu zariadenia, a to tak z hľadiska obsahu, ako aj práva obchodných spoločností. Pri správe nemocnice vás bude podporovať kolegiálny riadiaci orgán (lekárske riaditeľstvo, riaditeľstvo ošetrovateľstva a obchodné riaditeľstvo). 

 

Medzi vaše úlohy patrí:

 • celková zodpovednosť za chod nemocnice
 • súlad s právnymi požiadavkami
 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony
 • ďalší rozvoj vízie a stratégie nemocnice
 • vierohodnosť a konečná zodpovednosť za dosiahnutie rozpočtových cieľov
 • zabezpečenie ľudských zdrojov s príslušnou kvalifikáciou a v primeranom rozsahu na konkurenčnom trhu práce
 • motivácia o rozvoj spolupracovníkov vo vedúcich pozíciách
 • cenové rokovania so zdravotnými poisťovňami
 • optimalizácia procesov s cieľom čo najlepšej orientácie na potreby pacientov
 • plnenie zverených úloh v rámci štruktúry rehole
 • podpora a spoluúčasť charizmy rádu s cieľom zaručiť holistickú starostlivosť o ľudí, ktorí sú nám zverení
 • rešpektovanie morálnych hodnôt katolíckej cirkvi a ich zachovávanie 

Vaše kompetencie – kvalifikačné predpoklady

 • úspešné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej 5 rokov odbornej praxe v zdravotníctve a / alebo poisťovníctve
 • najmenej 5 rokov praxe v riadení
 • komplexné obchodné a právne znalosti
 • dobré ľudské zručnosti, diplomatické schopnosti, podnikateľské myslenie, vynikajúce komunikačné schopnosti a vodcovské schopnosti
 • identifikácia s hodnotami milosrdných bratov
 • znalosť nemčiny je vítaná  

 

Požadované doklady

 • písomná žiadosť – motivačný list Vášho záujmu o post riaditeľa nemocnice
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a/alebo e-mailového kontaktu)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • úradne osvedčená kópia dokladu o požadovanom vzdelaní
 • doklad o odbornej praxi v dĺžke najmenej 5 rokov (potvrdenia zamestnávateľov alebo iný relevantný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú odbornú prax po ukončení vysokoškolského štúdia
 • prípadne jazykový diplom
 • Vaše platové očakávania 

 

Naša ponuka

 • veľmi dobre zavedená spoločnosť/ zariadenie/ organizácia s vynikajúcou reputáciou
 • veľmi dobre prevádzkovaná nemocnica s kompetentným tímom zamestnancov
 • nemocnica je súčasťou celosvetovej organizácie nemocníc Hospitálskej rehole sv. Jána  z Boha – milosrdných bratov, ktorá pôsobí v zdravotníctve a sociálnej oblasti už viac  ako 400 rokov.
 • základná zložka mzdy EUR 2.500,--


V prípade záujmu Vám rád odpovie JUDr. Michal Tinák na vaše otázky na tel. č.
02 57 887 434. Svoju žiadosť s  vyššie uvedenými dokumentmi zašlite na adresu vyberovekonanie@milosrdni.sk najneskôr do 23. Októbra 2020.

 

                                                        

                                                                  JUDr. Michal Tinák, OH,  generálny riaditeľ

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Display:
https://www.milosrdni.eu/